Muslimsko – křesťanský dialog

Logo XXL

Jednou mi jistý přítel, křesťan, položil několik otázek a základních křesťanských tezí a požádal mne, abych na ně reagoval. Předkládám zde stručný obsah našeho rozhovoru.
Měl bych několik otázek ohledně křesťanství a Islámu. Ptám se, protože křesťanská víra nám ukládá hledat pravdu a jak jsem pochopil z vašich stránek, tak je tomu i u muslimů.

Jednou mi jistý přítel, křesťan, položil několik otázek a základních křesťanských tezí a požádal mne, abych na ně reagoval. Předkládám zde stručný obsah našeho rozhovoru.
Měl bych několik otázek ohledně křesťanství a Islámu. Ptám se, protože křesťanská víra nám ukládá hledat pravdu a jak jsem pochopil z vašich stránek, tak je tomu i u muslimů.
1. Odpovídá ukřižování Ježíše pojímané v křesťanském duchu Spravedlnosti, Milosrdenství a Moudrosti Boží? -ano odpovídá, za předpokladu, že Ježíš je Bůh.
2. Je od Boha spravedlivé (nebo od kohokoli jiného), aby se někdo kál z hříchů nebo špatností jiných, z hříchů, s nimiž tento kajícník nemá nic společného? -není to spravedlivé, je to milosrdné.
3. Neodporuje Boží moudrosti a milosrdenství víra, že Ježíš byl pokořen a zavražděn způsobem, jak se o něm tvrdí? -neodporuje za předpokladu, že Ježíš je Bůh. Navíc vstal z mrtvých.
4. Je snad naplněním slibu (že bude ochraňovat a bránit své věrné a milované) fakt, že Ježíš byl opuštěn, a stal se proto snadnou kořistí nepřátel Božích? Máme to snad považovat za způsob plnění povinností nebo dodržování čestného slova? -Ježíš je neopustil ani po smrti a bránil je.
5. Je ospravedlnitelné a náležité věřit, že Bůh, Nejslitovnější, nebyl schopen odpustit Adamovi a jeho dětem prvotní hřích a že je udržoval v napětí a strachu až do příchodu Ježíše, který je měl vykoupit krví? – Adamovi bylo odpuštěno v okamžiku jeho lítosti. Názory na enesis se liší, Adam je v překladu člověk a Eva matka živých, nemusí jít tedy o historickou osobnost. Výklad genesis není historický pramen, je zde hodně podobneství.
6. Objevuje se víra v ukřižování a krvavou oběť v nějakém náboženství s výjimkou pohanských náboženství starých Řeků, Římanů, Indů, Peršanů a jim podobných? -Ještě chybí židé. Rozdíl proti ostatním náboženstvím je v tom, že tato obět byla podána dobrovolně Ježíšem.
7. Existuje v historii nějaká podoba Ježíše s výjimkou smyšlených postav Bachka, Apollóna, Adonise, Hora a dalších božstev zrozených z panny? -nerozumím otázce, o Bachkovi, Apollónovi, Horovi a jiných božstvech toho moc nevím.
8. Neumožňuje nový pohled na celou problematiku srovnání slov připisovaných Ježíši se slovy Bachkovými, který údajně prohlásil, že je alfou a omegou světa a že přišel lidstvo spasit vlastní krví? Nemohla by podobnost těchto slov později připisovaných Ježíši podnítit nové úsilí v hledání celé pravdy? -opět nerozumím otázce, podobnost tu je. Na světě je spoustu podobných věcí. Ale pokud je myšlena podobnost Bachka a Ježíše, tak jsou to dvě odlišné postavy.
9. Co měli římští vládcové proti Ježíšovi? Nijak neohrožoval jejich vládu. Ve skutečnosti vykonal pro jejich vedoucí osobnosti a domácnosti mnoho dobra. Naučil své následovníky považovat za císařovo to, co náleží císaři, a za Boží to, co patří Bohu. Byl to mírumilovný učitel a římské vládě velice pomohl
udržovat v zemi klid a pořádek. Proč by se jej pak snažili ukřižovat a ztratit tak dobrého, zákonů poslušného občana a přívržence? -na nátlak židů ho ukřižovali, protože by pro Ježíše mohla vzniknout vzpoura.
10. Co se vlastně ví o charakteru římského vládce Piláta? Vycházel dobře s Židy, kteří si na něho stěžovali do Říma? Cožpak jeho vláda nevyjadřovala nenávist a pohrdání vůči Židům? Cožpak nebral úplatky? Proč by pak spěchal vykonat jejich vůli nebo vyplnit jejich příkazy? Proč by nepřijal úplatek bohatého Ježíšova příznivce, Josefa Arimatejského? Tento Josef byl podle Lukáše velmi bohatý, velice se o Ježíše zajímal a byl členem rady, kde nesouhlasil s tím, aby byl Ježíš podroben ukřižování. Cožpak by se nepokusil i za cenu úplatku nabídnutého zkorumpovanému vládci zachránit Ježíše před ukřižováním, když se mu to nepodařilo v radě? -nevím nic o úplatku. Pilát ho nechtěl ukřižovat, ale jak jsem psal dříve, kvůli Ježíši mohla vzniknout vzpoura(další vzpoura)
11. Kolik žáků skutečně dosvědčilo domnělé ukřižování Ježíše a jak na to reagovali? Může být pravdivý výrok Matouše, který tvrdí (26:56), že Ježíše učedníci opustili a utekli? Má to naznačit mravní výtečnost a charakter takových skvělých žáků tak velkého učitele? Jen milovaný Jan prý byl na místě popravy. Ale jak dlouho byl popravě přítomen a jak dlouho tehdy trvalo, než odsouzenec na kříží zemřel? Podle některých spolehlivých historických zdrojů (viz kapitolu Kříž – Cross v The Chambers’ Encyclopaedia, 1950) trvalo několik dní, než odsouzenec na kříži zemřel. A proč to tedy trvalo jen několik hodin a ne několik dní? A proč “zemřel” na kříží Ježíš, zatímco dva jeho společníci ho přežili? A co tma, která padla na zemi během období ukřižování (Matouš 27:45; Marek 15:33; Lukáš 23:44). Mohlo během období tmy a zmatku dojít na kříži k záměně nebo k nahrazení Ježíše jinou osobou? Ježíšovi učednící se rozutekli, jsou to přece lidé, ale pokora a pocit viny z útěku, poté co se ohrazovali, že ho nikdy neopustí zapříčinila, že už taky nikdy více neutekli, a daleko více brali svá slova vážně. Pod křížem byla Marie a Jan, také římský voják, který probodl bok prý dosvěčoval jeho smrt. Na kříži se umíralo dlouho, ale Ježíš měl za sebou bičování(a při něm se taky umíralo), od večeře předchozího dne asi nic k jídlu a pití a asi dostal i nakládačku od římanů. Byli rádi, žese dovlekl na místo ukřižování. Bylo zatmění, nebyla taková tma aby byla možná výměna. Navíc tam byli vojáci.
12. Do jaké míry Ježíše znali římští vojáci, kteří ho přibili na kříž? Jak si mohli být jisti, že přivedli správnou osobu? Opravdu ho poznali, když ho šli zatknout? Měli nějaký zvláštní zájem nebo pohnutku, aby Ježíše poznali v době, kdy se konaly veřejné oslavy a neexistovaly obavy z propuknutí lidového povstání? Vojáci žádný zájem neměli, zato židé ano. Jejich chrámová stráž zatkla Ježíše, Jidáš ho označil. Maria by pod křížem určitě poznala svého syna.
13. Může si věřící člověk představit, že by Ježíš (který byl jedním z pěti nejrozhodnějších a nejvytrvalejších poslů Božích ) mluvil z kříže s Bohem způsobem, jak údajně mluvil, tedy s výčitkami a s úzkostí? Je správné, aby význačný prorok jako Ježíš řekl v době zkoušky Bohu, že’ ho Bůh opustil? Máme to snad považovat za příkladné oslovení Boha nebo jako správnou reakci v době zkoušek? “Bože můj, proč jsi mě opustil…” začíná starozákonní žalm, který asi Ježíš chtěl vyslovit. Jenže má asi 20 veršů, na jejichž vyslovení asi neměl dost sil. Na kříži se umírá udušením.
14. Byl Bůh tím Nejmilostivějším, Nejslitovnějším a Nejvyšším a přitom neschopným odpustit člověku hříchy jinak než pod podmínkou krutého a nanejvýš pokořujícího ukřižování člověka, který byl nejenom nevinný, ale také oddaný službě Bohu a Jeho věci tím nanejvýš pozoruhodným způsobem? Je to snad příklad uplatnění Božího milosrdenství a odpuštění nebo odraz Jeho spravedlnosti a lásky? Za předpokladu že Ježíš je Bůh ano. Kdyby byl vinný, jeho oběť by přece byla za něho jako trest. Neviný musel být, aby jeho oběť byla za hříchy jiných. Opravte mě jestli se pletu, ale v Koránu zaznělo z citací na vašich stránkách ve spojitosti s Ježíšem slovo mesiáš, což znamená vykupitel. Tedy vlastně jde o potvrzení jeho vykupitelství a to na kříži.
Mám dotazy.
Byla doprovázena jeho (Muhammedova, mír a požehnání s ním) zjevení nějakými nadpřirozenými věcmi? Jako tomu bylo u Ježíše, nebo u jiných starozákoních proroků?
Jsou v současném islámu nějaké viditelné známky Boží moci?
Jaký je postoj Islámu vůči Židům?
Jaký je postoj Islámu vůči těm, kteří neplní Boží vůli?
Předně budu reagovat na vámi vytčené body a poté se pokusím se odpovědět na vaše otázky z perspektivy islámu.
ad 1: Jestliže je potom Ježíš Bůh, kdo mezitím řídil svět když Ježíš umíral na kříži (jak tvrdíte vy) a předtím než byl podle vás vzkříšen.
ad 2: Bůh je nejmilosrdnější, nejspravedlivější soudce. Trestá koho chce a odpouští komu chce. Zná věci, které my nikdy nemůžeme poznat a “žádná duše neponese břímě duše jiné”
ad 3: odpovězeno výše
ad 5: Když tedy Bůh odpustil Adamovi a Evě prvotní hřích, proč nezůstali v ráji a proč nechal dál rodit se jejich děti ve hříchu? Nebo pokud se ve hříchu jejich děti nerodili, úloha Ježíše-Spasitele snímajícího vinu pozbývá významu
ad 6: Existují celkem dvě velmi podobné legendy o ukřižovaných “bozích.” Starogermánský Ódin a potom ústřední motiv staroperského kultu boha Mithry. Mithra byl koupán v nádobě (křest?) aby byl zasvědcen, pak byl vyslán lidem a ti jej ukřižovali. Vstal z mrtvých a vstoupil na nebe. Mimochodem, tato velmi zajímavá legenda ze severní Persie význačným způsobem pomohla christianizovat oblasti dnešní Arménie a Zakavkazska. Křesťanská víra pak vytrhla tyto oblasti z vlivu Sásánovské Persie a přidružila je k římskému světu.
7. Na světě je jak jste sám uvedl spousta božstev zrozených z panny, nadto sposta “zmrtvýchvstalých”, za všechny alespoň staroegyptský Osiris, bůh mumifikace, kterému vrátila život jeho mytologická manželka Eset
8. V Bibli se dá najít spousta paralel, například jen o potopě světa z knihy Genesis se zmiňují také staří Sumerové v eposu o Gilgamešovi, Egypťané, též legendy západoafrických kmenů a indiánských Mayů ze Střední Ameriky
body 9. a 10. bych přenechal historikům, avšak je jasné, že ukřižování si přáli hlavně židovští kněží a aristokraté.
11. My muslimové věříme, že Ježíš na kříži nikdy nezemřel ani tam nikdy nebyl. Bůh dal jeho podobu jednomu z učedníků (další Ježíšv zázrak z moci Boží), který byl za Ježíše nepřátely zaměněn a zemřel na kříži místo něj. K záměně došlo již před tímto okamžikem.
12. K záměně dojít mohlo, tm síše že Bůh učinil z jednoho učedníka Ježíšova dvojníka. Boží díla jsou dokonalá, jak Jidáš tak i jeho matka ho proto mohli identifikovat jako skutečného Ježíše.
13. jak můžete vědět, co chtěl Ježíš říci? Nebyla by to potom jen spekulace?
14. bylo již odpovězeno výše.
ad zázraky Posla Božího Muhammada, mír a požehnání s ním:
Existují zprávy o mnoha zázracích, které vykonal, které byly velmi podobny zázrakům biblických poslů a proroků. Napojení svých druhů v poušti, když voda tryskala z jeho prstů, rozmnožení jídla tak, aby stačilo pro celé zástupy lidí atd. Avšak podle nás největším zázrakem Posla Božího, mír požehnání s ním, je samotný Korán, Boží slovo, vložené do jeho úst. Můžeme navést spoustu příkladů proč tomu tak je. Ale to by již bylo na delší rozpravu.
ad Boží moc: Zajisté i v současném islámu je známka Boží moci. Například právě Korán, který je naším největším zázrakem a duchovním bohatstvím, je z moci Boží zachován v nezměněné podobě tak jak vyšel z úst Prorokových.
ad Židé: Bůh slíbil, že povede takový lid, který bude plnit Jeho příkazy a následovat Jeho Proroky a ty, kteří přinášejí poselství. Z takových učiní přední nositele lidství, vůdce celého lidstva a výjimečné národy. Tak se rovněž stalo. Židé bývali vyvoleným národem, avšak poté, co odmítli proroctí Ježíšovo a Muhammadovo, mír s nimi, Bůh se na ně rozhněval a dal jim zbloudit. Tolik postoj řekněme věroučný.
Co se týče postoje muslimů k židům, jak islám chce aby se jeho vyznavači chovali k ostatním (zde židům) – islám přikazuje svému vyznavači, muslimovi, aby se choval k druhému tak, jak chce aby bylo nakládáno s ním. Muslim ve vztahu k jakémukoli jinému člověku (i židovi) musí zachovávat svá slova a sliby, nesmí nikoho napadnout ani fyzicky (kromě sebeobrany) ani slovně (pomluvy, urážky, posměšky), musí soudit speravedlivě, nesmí pohlcovat majetky druhých atd.
Navíc co se týče Židů a Křesťanů,to platí dvojnásob, neboť muslimové jsou islámem učeni pociťovat jakousi blízkost a duchovní spřízněnost s těmito lidmi, neboť stejně jako my, muslimové, také i Židé a Křesťané věří ve stejného Boha, také k nim došla proroctví od proroků, které my všichni společně uznáváme (Ježíš, Mojžíš…) a knihy (Tóra, Evangelium, Žalmy). Že tyto knihy dnes už neodpovídají svým původním verzm, to je již věc druhá. Tolik etika.
Co se týče historického pohledu, židé vždy žili v blízkosti muslimů, nepociťovali dopad antisemitizmu, hluboce zakořeněného např. ve středověké Evropě, který vyvrcholil během druhé světové války v holokaust. Dodnes např. v arabských zemích (Jemen, Maroko) i nearabských (Kavkaz, střední Asie, Balkán) žije sposta židů mezi muslimy naprosto normálně a bez problémů. Pro srovnání, když Španělé dobývali na muslimech Pyrenejský poloostrov, narazili na početné komunity sefardských židů. I tito židé museli stejně jako jejich muslimští krajané buďto nuceně konvertovat ke katolicizmu nebo opustit španělská území. Mnoho jich skutečně uteklo a svůj nový domov našli tito vystěhovalci na osmanských územích Balkánu. V bosenském Sarajevu existovala početná židovská komunita, fungovaly tu dvě synagogy – jedna pro sefardity a jedna pro aškenázské židy. Tato komunita byla povětšinou vyvražděna chorvatskými fašisty během druhé světové války.
ad neplnění Boží vůle, to je opět hluboce filozofická otázka. Pro krátkost a jednoduchost můžeme říci že největším neplněním Boží vůle je podle nás její ignorance a nerespektování. Nevíra. Popíráni světořádu, jaký Bůh světu vnukl. Nejednání v souladu s Božím zákonem. Porušování a pošlapávání tohoto zákona.
Samotný postoj islámu a muslimů se bude lišit podle toho, jedná li se o sféru vztahů mezi Bohem a lidmi, pak je to de facto věcí Boží, a On je Pánem nad trestem i odpuštěním, je Spravedlivý, Milosrdný, ale také Nejlepší a nejrychlejší zůčtovatel. Pokud by tohle zasahovalo do vztahu mezi dvěma jedinci či mezi jedincem a společností, islámské právo disponuje různými prostředky odpovídající míře porušení Božího zákona, kterými je schopno negativní vliv takových jedinců či skupin eliminovat a napravit jimi vzniklé křivdy.