Napodobování nevěřících

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

Nechť je chválen a slaven Ten, který zjevil ve Své knize:

A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. (Nisá´:89)

بسم الله الرحمان الرحيم

Nechť je chválen a slaven Ten, který zjevil ve Své knize:

A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. (Nisá´:89)

Nebudou s tebou spokojeni ani židé, ani křesťané, pokud nebudeš následovat náboženství jejich. Rci: “Vedení Boží je jediné správné vedení!” Budeš-li však následovat učení jejich scestná poté, co dostalo se ti vědění, nenalezneš pak proti Bohu ani ochránce, ani pomocníka žádného. (Bekara:120)

Nechť je mír a požehnání na Božího služebníka, Posla a nejlepšího ze všech stvoření, Muhammeda صل الله عليه و سلم, který, podle obecně přijímaného hadísu předpověděl a varoval: Budete následovat ty, kteří byli před vámi. Píď po pídi, loket po lokti, až tak, že kdyby vlezli do ještěří díry, budete je tam následovat.” Řekli jsme: “Jsou-li to židé a křesťané, ó Posle Boží?” “Kdo jiný,” odvětil on صل الله عليه و سلم.

Jedním od vznešených principů, moudrostí a vznešeností islámu, které Posel صل الله عليه و سلم naučil, praktikoval a zakotvil ve své Sunně je také zákaz napodobovat nevěřící. Imámové Ahmed a Abú Dáúd zaznamenali sahíh hadís: Kdo napodobuje nějaký národ, ten je z něj (ten k němu patří).”

Arabský termín tešebbuh je odvozen z kořene znamenajícího jednakost, podobnost, imitaci, sjednocování a spojování. V šarí’a označuje napodobování nevěřících ve víře, ideologii, myšlenkových konceptech, bohoslužbě, obyčejích nebo etiketě, která je pouze jejich vlastností a charakteristikou. Dále znamená i napodobování špatných a zkažených lidí, hříšníků a neznalých ignorantů, byť by i byli muslimy.

Přejímání technologie a nenáboženské znalosti není znakem tešebbuh, ale je nanejvýš nutno, aby muslimové pracovali na své soběstačnosti v těchto otázkách. Zákaz napodobovat modloslužebníky je kromě sunny ve výše zmíněném hadísu potvrzen také kontextem s uváděnými koránskými citacemi, jednomyslným souhlasem učenců a stanovisky sahába. Abdulláh bin Amr řekl: “Kdo si postaví dům v zemi modloslužebníků, slaví jejich obyčeje a svátky, dokud nezemře, bude v Den Soudný oživen s nimi.” Isnád sahíh. Ibn Tejmíja v knize “Iqtidá´u s-siráti l-mustaqím” – “Následování přímé cesty” píše: “Bůh určil Muhammedu صل الله عليه و سلم jít ve své víře určitým směrem a nařídil mu víru následovat a nikoli následovat tužby těch, kteří neznají. Ti, kteří neznají vešli v to vše, co se víře protiví. Jejich tužby jsou takové, že je ponižují a vše co modloslužebníci následují z vnějších znaků – toť jen projevy jejich chybné víry a jejího následování. Souhlasit s nimi v tomto pohledu přivádí věřící pouze k ponížení. A to vše veselí nevěřící.

Pohleďme na moudrost těchto příkazů. V předpisech o nepovinném půstu, modlitbách, pouti, svátků nebo třeba pouštění plnovousu, zkracování knírů a zdobení se, všude se objevuje motiv lišit se od nevěřících. Naopak, když muslimové napodobují vnější praktiky modloslužebníků, vede to k souhlasu s nimi, k náklonnosti vůči nim, braní je za záštitníky a vzory a nakonec i k jejich následování ve víře. Čím více budou muslimové napodobovat praktiky nevěřících, tím více ztratí hrdosti, svobody a svrchovanosti nad sebou samými.

Ideje modloslužby na nás útočí na každém rohu, čemuž pomáhá to, že jsme malověrní, roztříštění, znesváření a nesoběstační.  Buďme hrdi na svůj islám! On je jedinou pravou vírou a jedinou civilizací a humanitou! Buďme sami sebou a nenechte se ošálit. Splňme příkaz Boží: Obrať tedy tvář svou k náboženství neměnnému, dříve než přijde od Boha den, jejž nelze odvrátit. (Rúm:33).

Buďme muslimy. Odvraťme se od cest zhouby a vydej se cestou vrcholného štěstí. Cožpak nemilujeme svého pána? A Ten přikázal svému Poslu صل الله عليه و سلم: Rci: “Milujete-li Boha, pak mne následujte a Bůh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.” (Álu ‘Imrán:31)
 
Cesta pravdy je jasná – a co je mimo pravdu, než lež? Boží víra je dokonalá a nepotřebuje k sobě nic přidávat. Kdo tvrdí opak, obviňuje Posla صل الله عليه و سلم, že nesplnil Boží závazek poselství. Rci: “Poslouchejte Boha a posla Jeho! Jestliže se obrátíte zády. . . Bůh věru nemá rád nevěřící.” (Álu ‘Imrán:32) Posel Boží صل الله عليه و سلم v hadísu zaznamenaném Buchárím říká: Všichni mí následovníci vejdou do ráje, kromě těch, kteří to odmítnou.”“Jak mohou odmítnout?” podivili se přítomní. Ten, kdo se mi pokoří, ten vejde do ráje a ten, kdo mi bude odporovat, ten nikoliv. 
 
Bůh řekl: Vždyť řečí věřících, když zavoláni jsou před Boha a posla Jeho, aby mezi nimi rozsoudil, budiž: “Slyšeli jsme a uposlechli jsme.” Takoví budou pak blaženi. (Núr:51) A imám el-Ghazálí řekl: “Věz, že klíč úplného štěstí leží v následování sunny a v nápodobě života Posla صل الله عليه و سلم ve všem, co od něj přichází, ve všech jeho činech, byť se týkají i jedení, spánku, probouzení nebo řeči. Neříkám to jen ve vztahu k uctívání, neboť není dovoleno zanedbávat jeho sunnu ve věci uctívání, ale rozumím tím každý aspekt jeho života.
 
Ó ummo Muhammeda! Proč tedy místo toho napodobuješ nevěřící, když víš, kde jejich slepé uličky, jakkoli zkrášleny pozlátky tohoto světa, končí? Obrať své tváře k cestě Koránu a Sunny a staň se národem, o němž Bůh hovoří: Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Boha . (Álu ‘Imrán:110)