Popírači Sunny

Logo XXL

 

 

V moderní době se objevují četné sekty popírající Sunnu jako celek, anebo zanedbávající její postavení v islámu. Proto je také občas nazýváme společným termínem kur’áníje, neboli „koránisté“, jelikož se „chtějí držet pouze Koránu“. Toto označení v sobě nezahrnuje respekt ke Koránu, ba naopak, jeho nepochopení, zvulgarizování a popření.

Mějme na paměti, že odmítnutím Sunny se člověk vytrhuje z lůna islámu a činí člověka následovníkem  zhoubné novace, dokud se nenavrátí zpět k islámu a neučiní upřímné pokání. Jestli uslyšíte, že někdo kritizuje nebo odmítá Sunnu nebo touží po něčem jiném než vyprávění, mějte pochybnost o jeho Islámu a nemějte pochybnost, že je člověkem tužeb a inovace.
Proto mějme na vědomí, že uvidíme-li člověka, který kritizuje společníky Posla (mír a požehnání Boží s ním), vězme, že je člověkem zlých řečí a tužeb, neboť Posel Boží (mír a požehnání Boží s ním) řekl: "Když jsou vzpomínáni mí společníci, zdrž se."[1] Prorok (mír a požehnání Boží s ním) věděl o chybách, které měli učinit po jeho smrti, přesto o nich nemluvil jinak, než dobře. Také řekl: "Neříkej o nich nic zlého."[2] Tedy nediskutuj o jejich střetech a chybách, ani o tom, o čem nemáš vědění, neboť jestli tak učiníš, tvé srdce nezůstane bezpečné a zdravé.[3]
Tyto odpadlícké sekty pocházejí povětšinou z oblasti indického subkontinentu. Jejich vůdcové se ve svých projevech mnohokrát dopouštějí očividných projevů nevíry a hanobení Božího náboženství, jako neúcta k Proroku, mír a požehnání s ním, urážky ctnostných sahába (i oněch, kterým byl přislíben ráj) a selef. Někteří z nich se dokonce sami prohlásili za proroky.
Zde je výčet nejrozšířenějších jejich skupin:
 
Abdullah Chakralawi a Ahl-e Korán (Lid Koránu), neboli kur´áníja v užším slova smyslu

Skupina "Ahl-e Korán" vytvořená Abdullahem Chakralawim, se spoléhá pouze na kapitolách a verších Koránu. Jeho názor byl, že Korán je nejdokonalejším zdrojem tradice a může být následován samotný. Podle něj Prorok Mohamed mohl obdržet pouze jednu podobu zjevení (wahj), a tím byl Korán. Popírá tedy, že Sunna je součástí wahj. Tvrdí, že Korán byl jediným záznamem Božské moudrosti, jediným zdrojem Prorokova učení a že vytlačil celý soubor hadísů.
 
Bazm-e Tolu-e Islam (Obrození Islámu), neboli perwejzíja
Obrození Islámu je organizace založená v Pákistánu mající následovníky po celém světě. Hnutí založil jistý Ghulam Ahmed Perwejz, který sám sebe dokonce považoval za znalce Koránu a mufásira. Zaměřoval se pouze na koránská učení, přehodnotil interpretaci koránských veršů a ustanovil malý či žádný důraz na hadísy. Narozdíl od ostatních skupin, následovníci Tolu-e-Islam neodmítají všechny hadísy, avšak přijímají pouze ty, které jsou v souladu s Koránem, tj. rozuměj nepodkopávají jejich zcestné teze. Odmítají apriori tzv. ahádís qudsíja (hadísy dialogu Posla, mír s ním, a Alláha), některé hadísy z oblasti akídy, některé atributy Boží, čímž se blíží také sektě džehmíja, a také odmítají možnost, že Bůh cokoliv zakázal nebo přikázal v Sunně. Přijímají pouze hadísy poukazující na morální kvality, důležitost a přednosti činů (tzv. fadá´ile a‘mál), a hadísy definující pilíře islámu. Ačkoliv organizace vydává knihy, pamflety a nahrávky Perweizových projevů, je organizace řízena jen volně. Typický perweizitský výklad koránského verše lze poznat podle velkého důrazu na jazyk a jazykové nuance použitých slov, stylistiku, idiomatiku a větnou skladbu koránské arabštiny. Směšují v jazykové významy starší a novější, což bez důkladnější znalosti nelze poznat, tím spíše v nearabských jazykových oblastech.
 
United Submitters International
Tento název blízce souvisí s osobou zesnulého Rashada Khalify, člena United Submitters International. Ačkoliv se USI nenazývají muslimy a netvrdí, že jsou „islámští“, následují pouze Korán. Skupina zpopularizovala frázi „Korán, pouze Korán a nic než Korán“. Poté, co se Khalifa prohlásil za posla božího, byl zavržen jakožto odpadlík od islámu. V roce 1990 byl zavražděn. Kromě následování pouze filozofie Koránu, také věří, že Korán obsahuje matematickou strukturu, která je založena na čísle 19.
Turek Edip Yuksel opustil USI na začátku 90. let a později přednesl petici prohlašující, že „Submitters“ ztratili oddanost Bohu.
 
Neorganizovaní „Koránští muslimové“
Jsou lié, kteří věří, že hadísy nejsou nutné, a také nevěří v další nové proroky. Jedna z těchto skupin, aktivní na internetu, se nachází na stránkách Free Minds (Svobodné mysli). Převážná většina této skupiny kladou hlavní důraz na Korán s tím, že žádná přikázání Koránu nemohou být zrušena, čímž popírají koncepci naschu, tj. překrývaných a překrývajících veršů, stejně jako medínští židé. Některé skupiny či jednotlivci (zejm. ti, ovlivnění učením Tolu-e Islam) přijímají hadísy způsobem podobným jako perweizité. Nad hadísy dokonce nadřazují prostý lidský intelekt, čímž se vzdalují od názoru Ahl Sunna we džema’at, jejichž koncept formuloval imám Abú Hanífa slovy: „Mým mezhebem jsou hadísy“ a imám Ahmed ibn Hanbal: „Postupuji podle sunny, i když půjde o poškrábání na hlavě (rozuměj banalitu)“ a blíží názorům historických sekt, jako byla mu’tazila a také filozofům.
___________________________________________
[1] Hadís v tomto znění uvádí Taberání v el-Kebír. Uznán jako sahíh šejchem al-Albáním v Sahíhu l-Džamí 545.
Prorok (mír a požehnání Boží s ním) také řekl: "Na tom, kdož ubližuje mým společníkům, spočívá prokletí Boha, andělů a všech lidí." (Uvádí et-Taberání od Ibn Abbáse a Ibn Omara. Šejch el-Albání jej uznal za hasan v as-Sahiha 2340.
Imám el-Lálikáí uvádí v es-Sunna (2359): Imám Ahmed řekl: "Jestli uvidíš, jak někdo hovoří špatně o společnících Posla Božího (mír a požehnání Boží s ním), měj pochybnost o jeho islámu."
[2] Imám Ahmed uvádí hadís v následujícím znění:
"Ponechte mé společníky mne. Při Tom, kdo drží mou duši ve svých rukou, i kdybyste rozdali (majetek množství hory) Uhud nebo hory zlata, nedosáhli byste jejich činů. (Uznán jako sahíh šejchem el-Albánim (nechť se nad ním Bůh smiluje) v Sahíh al-Džami 3380.)
[3] Je třeba také nenávidět (mít odpor k těm), kteří nemají rádi kohokoliv ze sahába, neboť Bůh Vznešený a Vyvýšený potvrdil, že je s nimi spokojen. Podívej se mezi jinými na súru Hašr 59:8-10, súru Pokání 9:100 a súru al-Fath 48:18. Ti, kdož ponižují sahába, jsou zbloudilými heretiky toužícími zničit Islám, neboť přes ně nám byla víra předána.