Několik otázek o společné modlitbě za imámem

Logo XXL

OTÁZKA: Co má muslim udělat, když přijde na společnou modlitbu a řada před ním je plná, ale v řadě za ním by byl sám? Má stáhnout někoho z přední řady dozadu? Je imámovi dovoleno počkat na opozdilce prodloužením některé z modlitebních pozic?

OTÁZKA: Co má muslim udělat, když přijde na společnou modlitbu a řada před ním je plná, ale v řadě za ním by byl sám? Má stáhnout někoho z přední řady dozadu? Je imámovi dovoleno počkat na opozdilce prodloužením některé z modlitebních pozic? Jaký je názor ohledně toho, kdo znevažuje imáma, který na daném místě vede modlitbu, má výhrady k jeho recitaci a dere se na jeho místo?Je nutno v modlitbě, kde se recituje nahlas, recitovat al-Fátihu za imámem?

ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu صلى الله عليه و سلم.
 
Rozšířená praktika stahování druhých z předcházející řady, aby utvořili dvojici s jediným modlícím se v řadě za ním, nemá žádný základ. Šejch al-Albání praví:„Pokud člověk přijde na modlitbu, je povinen postavit se do řady. Pokud nemůže, pomodlí se sám a jeho modlitba je správná. Stáhnout druhého z řady před ním není dovoleno.“[1]
 
Správný postup popisuje takto:„Pokud člověk přijde a řada před ním je zcela zaplněná, stoupne si za ni doprostřed, přímo do zástupu za imáma a ten, kdo přijde po něm, si stoupne napravo od něj a ten, kdo přijde třetí, zase nalevo atd.“[2]
 
Co se týče čekání na opozdilce, pokud někdo přijde později, když už je imám v předklonu, pak je imámovi dovoleno v předklonu počkat, má-li v úmyslu dotyčnému pomoci v konání dobra.[3]
 
Dále, úloha imáma, který vede modlitbu, musí být vysoce respektována. Posel Boží صلى الله عليه و سلم vždy trval na tom, aby byl imám respektován: „Člověk následuje imáma dokonce do té míry, že pokud by vynechal některý z pilířů modlitby, vynechal by jej s ním. Pokud člověk přijde k modlitbě a imám je již v předklonu, předkloní se také, dokonce i když nerecitoval al-Fátihu“[4]
 
Proto do této funkce musí zodpovědné instituce dosadit výhradně člověka jednak znalého recitace Koránu, předpisů očisty a modlitby a jednak takového, jehož pověst, stejně jako morální a mravní integrita je nesporná.
Pokud se ustanovený imám při recitaci nedopouští hrubých chyb, není správné mu jeho horší hlas nebo slabší umění recitace vyčítat. Abú Dardá رضي الله عنه pravil: „Pokud imám vede lidi v modlitbě, nechť se tito spokojí s jeho recitací.[5]
 
V žádném případě pak není dovoleno drát se na místo imáma a vedení modlitby ustanovenému imámovi znemožňovat. Ibn Kudáma píše: „Tomu, kdo se modlí za imámem je dovoleno vést modlitbu pouze v jediném případě – tehdy, když imám ztratí svou očistu.“[6]
 
Neexistuje jediný jasný a autentický hadís, který by stanovoval povinnost recitovat al-Fátihu za imámem, jak uvádí al-Albání.[7] Tohoto názoru byl mezi společníky Proroka Džábir ibn ‘Abdulláh رضي الله عنه, který pravil: „Kdo se pomodlí byť i jediný rek’át aniž recitoval al-Fátihu, nemá modlitbu, leda že by se modlil za imámem.[8]
Nechť nás Alláh vede k dodržování modlitby, vzájemné úctě a nejkrásnějším mravům. Ámín.

Sestavil: Abú Nusajba


[1] Silsiletu ahádísi d-da’ífa, 2/322.
[2] Silsiletu l-hudá we n-núr, str. 79.
[3] Ibid., str. 133.
[4] Ibid., str. 75.
[5] Zaznamenal al-Bejhekí v Sunenu, 2/163. Jako sahíh jej ocenil al-Albání.
[6] Al-Mughní, 3/76.
[7] Silsiletu ahádísi d-da’ífa, 2/420.
[8] Zaznamenal al-Bejhekí v Sunenu, 2/160. Jako sahíh jej ocenil al-Albání.