Odkaz z Prorokova صل الله عليه و سلم kázání na rozloučenou

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Bohu, Pánu světů, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Koho Bůh správně povede, nebude nikým sveden z cesty a kdo bloudí, nenalezne jiného vedení než Božího. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله عليه و سلم,  je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Bůh žehná jemu, jeho rodině, jeho společníkům, pravověrným chalífům po něm a všem jeho následovníkům. Připomínejme si, abychom byli co nejvíce bohabojní, abychom dodržovali všechny pilíře islámu a snažili se jít po přímé a správné cestě. Vznešený přikázal: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali!(Álu Imrán:102)

Připomínejme si to, co zůstavil Posel صل الله عليه و سلم, z příkazů, rad a doporučení během pouti na rozloučenou, poslední pouti v jehoصل الله عليه و سلم, životě. Tehdy se obrátil k poutníkům slovy: “Lidé, slyšte mou řeč, neboť nevím, jestli se s vámi po této mé pouti vůbec ještě setkám na tomto místě. Zaznamenal Ibn Mádža. A pak řekl: “Vaše krev a vaše majetky jsou pro vás svaté, jako je svatý tento váš den na tomto místě v tomto měsíci. Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný. A Bůh se naň rozhněvá a prokleje ho a připraví mu trest strašlivý. (Nisá´:93) Věřící musí být jednotni. Posel صل الله عليه و سلم, řekl: Věřící ve své lásce, milosrdenství a laskavosti jeden k druhému jsou jako tělo; když jedna část onemocní, celé tělo sdílí malátnost a horečku. a: Při Tom, v Jehož rukou je má duše, nevejdete do ráje, dokud zcela neuvěříte. A neuvěříte dokud se mezi sebou nebudete milovat. Chcete, abych vám doporučil něco, co když budete činit, tak se budete milovat? Rozšiřte mezi sebou pozdrav.” Porok صل الله عليه و سلم, řekl: Kdokoli zkrátí majetek muslima bezprávně, Bůh mu za to odpoví jedině ohněm a zakázal mu ráj.” Řekli: “ó Posle Boží, i kdyby to bylo malinko?” “I kdyby to byla byť i větvička ze stromu arak. Posel صل الله عليه و سلم, řekl ve svém kázání při pouti na rozloučenou: Věru váš Pán je jediný a váš otec je jeden, všichni patříte k Adamovi a Adam je z půdy. Není hodnocen Arab lépe oproti jinému a naopak než podle jejich bohabojnosti. A také pronesl:Lidé! Šejtán ztratil všechnu naději, že ještě někdy bude moci být uctíván v této vaší zemi, ale bude spokojen, když se mu budete kořit v něčem mimo tohoto, v některých z vašich činů, kterým nepřikládáte váhu – proto se ho bedlivě střezte v tom, co se vztahuje k vaší víře.” Řekl صل الله عليه و سلم,A což nebylo vše z doby nevědomosti pod mým chodidlem rozšlapáno? I krevní msta z doby nevědomosti je rozšlapána. První krevní mstu, naši krev Ibn Rebí’i ibn al- Hárise, ničím. Hledal kojnou mezi Benú Se’ada a zabili jej z kmene Huzejl. Lichva doby nevědomosti je rozšlapána. První lichva z naší strany, kterou odvrhujeme byla lichva ‘Abbáse ibn Abdul Mutteliba. A všechna je rozšlapána. Bůh řekl: Neboť většina z lidí jsou hanebníci. Což pak oni touží po rozsudcích z doby nevědomosti? Kdo může být pro lid pevně přesvědčený lepším soudcem než Bůh? (Máida:49-50) Abú Hurejra vyprávěl, že Posel صل الله عليه و سلم,: Lichva má dvaasedmdesát bran a nejmenší je jako když člověk obcuje s vlastní matkou. Stvořitel hovoří: Je-li dlužník váš v tísni, vyčkejte, až se mu uleví; a dáte-li mu to jako almužnu, je to pro vás lepší, jste-li vědoucí. (Bekara:280) Věřící! Nekřivděte a netrpte křivdu! Posel صل الله عليه و سلم, učil: Jestli uvidíš mé společenství, kdy se bojí říci tomu, kdo je nespravedlivý “jsi nespravedlivý”, tak to bude konec mého společenství. Tento hadís zaznamenali imámové Ahmad, Tabarání, Al-Hakím a Al-Bajhaqí. Řekl Posel صل الله عليه و سلم,: “Lidé! Chovejte se dobře ke svým ženám, ony jsou vám zůstaveny a nepatří vám na nich nic. Vzali jste si je pro sebe s Božím závazkem a jejich pohlavní orgány jste si přisvojili, díky Božím slovům. Muslimové a muslimky! Pamatujte, že islám jasně stanovil postavení a práva žen na mužích, poté, co byly v době džáhilíje bezvýznamnými a na rozdíl od jiných společností, kde je žena majetkem muže, nástrojem ďáblovým nebo ničím jiným než objektem ukojení pohlavního chtíče. Abú Hurejra vypověděl, že Posel Boží صل الله عليه و سلم, řekl: Nejcelistvější je víra (ímán) je toho věřícího, který je morálně nejlepší a nejlepší mezi vámi jsou ti, kteří jsou nejlepší vůči svým ženám.” Podle Tirmizího.

Posel صل الله عليه و سلم, skončil své kázání slovy: “Lidé! Pozorně poslouchejte a rozumějte to, co vám říkám! Dobře vězte, že každý muslim je bratrem druhého muslima, že muslimové jsou mezi sebou bratři! Každému z nich je od jeho bratra povoleno jen to, co mu tento sám dobrovolně vydá a proto si vzájemně nijak nekřivděte. Bože, dostavil li jsem?!” Načež lidé odpověděli: “Ano, dostavil jsi.” “Bože, Ty mi buď svědkem.” Odvětil صل الله عليه و سلم,. Nechť se uhnízdí ve vašich srdcích tato slova, která byla pronesena těsně předtím, než Bůh zjevil: “Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství”(Al-Máida,5:3) A slova Posla صل الله عليه و سلم,: Každá inovace je bid’a a každá bid’a je bludem a je v ohni. Následujte čistý islám, následujte Korán a Sunnu a ne obyčeje vašich otců a dědů. Nechť se neobjeví mezi vámi a nerozšíří žádné prvky zvyklostí dřívější doby džáhilíje a nestali jste se těmi, o kterých hovoří Bůh: nejsou to oči jejich, jež jsou nevidoucí, nýbrž slepá jsou srdce v hrudích jejich. (Hadždž:46)
 
Utíkáme se k Pánu a Stvořiteli před zlem nevědomosti osobní i kolektivní. Všemohoucí Bože, veď nás přímou cestou. Světlem vedení tvé víry. Prosíme Tě, Pane, abys přijal naše dobré činy a rozmnožil je, abys odpustil naše hříchy zjevné i skryté, smiloval se nad námi, dal nám dobro ve světě tomto i onom a učinil z nás z lidu ráje. Ámín!