Odložení modlitby fadžr do východu slunce

Logo XXL

OTÁZKA: Jaké je rozhodnutí o odložení modlitby Fajr , dokud slunce téměř nevyšlo a neprovádí jej v řádném termínu?
ODPOVĚĎ:
Chvála Alláhu.
1. Pět denních modliteb má stanovenou dobu, má začátek a konec, které jsou dobře definovány, přičemž modlitba má být prováděna v tento čas. Alláh říká (výklad významu):

OTÁZKA: Jaké je rozhodnutí o odložení modlitby Fajr , dokud slunce téměř nevyšlo a neprovádí jej v řádném termínu?
ODPOVĚĎ:
Chvála Alláhu.
1. Pět denních modliteb má stanovenou dobu, má začátek a konec, které jsou dobře definovány, přičemž modlitba má být prováděna v tento čas. Alláh říká (výklad významu):
A když končíte modlitbu, vzývejte Boha vstoje, vsedě i vleže! A jste-li v bezpečí, dodržujte modlitbu, neboť modlitba je pro věřící předepsána v čas stanovený! (Nisá´:103)
To znamená, že modlitby jsou povinné, mají stanovené lhůty a nejsou jindy platné . Tyto časy jsou dobře známé mezi muslimy, mladými i starými, znalými i neznalými. Oni se je dozvěděli od svého Proroka, Muhammada صلى الله عليه و سلم, který řekl: “Modlete se tak, jak jste mě viděli modlit se.” (Viz Tafsir al-Sa’dí, s. 204)
Odložení modlitby, po jejím správném čase, bez důvodu , je velký hřích, a Alláh nás před ním varoval , říká (výklad významu):
Běda těm, kdož při modlení o modlitbu svou se nestarají (Má’ún: 4-5) Abdulláh ibn Abbás vysvětluje: Tj., ti kteří zpožďují své modlitby po řádném čase. (Viz Tafsír al-Kurtúbí, 20/211.)
2. Čas pro modlitbu Fadžr trvá od počátku skutečného svítání do začátku stoupání slunce.
Prorok صلى الله عليه و سلم řekl: “Čas modlitby Fadžr je na přelomu úsvitu, tak dlouho, dokud slunce nezačne stoupat.” (Sahíh Muslim, č. 612.)
Pokud osoba vykoná tuto modlitbu během této doby, pomodlí se na čas. Na základě toho, co je uvedeno v otázce modlení v blízkosti doby svítaní, není správné, že čas již není správný. Spíše čas k modlitbě Fadžr trvá dokud slunce nezačne stoupat.
3. Moje otázka je: “Přečetl jsem si některé novinové články, které říkají, že Egypt dává ezán pro Fadžr 30 minut před správným časem, přičemž  autor odkazuje na některé astronomické výpočty, kterym nerozumím. Například, počítá Fadžr od šíře 19,5 stupně a nikoli ze 17,5 stupňů. Vše, co chci vědět je, zda se v Egypte opravdu dává adhaan pro Fadžr před řádnym termínem, nebo ne? Pokud odpověď není k dispozici, doufám, že mi můžete říci, jak ji mohu zjistit, zda přes astronomii, či cokoliv jiného.”
Tazatel  zde poukazuje na některé lidi, kteří zpožďují modlitbu Fadžr, dokud si nejsou jisti, nebo si myslí, že s největší pravděpodobností již nastal její čas. Je to způsobeno tím, co se píše chybně o době Fadžr v rozvhru modlitebních časů , které jsou v současné době k dispozici. Ale tato chyba není tak závažná, někteří učenci říkaji, že je to jen záležitost mezi 20 a 30 minutami.
4. Prorokova صلى الله عليه و سلم měl ve zvyku modlit se Fadžr před objevením se denního světla. To je označeno v hadísech:
1) Al-Buchárí (č. 560) a Muslim (č .646) vyprávěl, že Džábir ibn ‘Abdulláh řekl: “Prorok صلى الله عليه و سلم měl ve zvyku, modlit se Fadžr, když ještě byla tma (ar. ghalas).”
2) Al-Buchárí (č. 872) a Muslim (č. 645) vyprávěný od ‘Áiše, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم měl ve zvyku, modlit se
Fajr, když byla ještě tma (ar. ghalas) a věřící ženy se odchýlily (odešly) a nikdo je nepoznal, protože byla tma, a (nepoznavali se navzájem), nepoznávali jeden druhého.
Arabské slovo “ghalas” odkazuje, dle slovníku, na tmu na konci noci – a to je na začátku svítání.
(Konec citace ze Subúlu s-Selám.)
An-Newewi řekl: “Výrok “a nikdo je nepoznal, protože to byla taková tma” odkazuje na
skutečnost, že byla ještě noc a tma.

Ad-Dawúdí řekl: “To znamená, že nikdo nemůže říci, zda to byly ženy nebo muži.
(Konec citace ze Šerhu s-Sahíhi Muslim od an-Newewího.)
3) Ibn Mádža (č. 671) vyprávěl, že Ibnu l-Mughís Sumejj řekl: “Modlil jsem se Fadžr s ‘Abdulláh ibnu z-Zubejrem ve tmě na konci noci těsně před rozedněním a když na konci pozdravil, obrátil jsem se k Ibn Omarovi a řekl: “Co je to za modlitbu?” Řekl: Takto jsme se modlili s Poslem Božím صلى الله عليه و سلم, s Abú Bekrem a Omarem. Když
byl Omar bodnut, Osmán modlitbu odložil, až (bylo světlo) do úsvitu.
” Hadís klasifikován jako sahíh al-Albáním v Sahíh Ibn Mádža.
Tyto hadísy naznačují, že Prorok صلى الله عليه و سلم měl ve zvyku modlit se Fadžr na začátku jeho doby.
Ibn Kudáma řekl v al-Mughní (1 / 540): “Pokud jde o modlitbu Fadžr, je lepší se ji modlit, když je ještě tma. Toto je pohled málikíjje, šáfi’íjje a Isháka. To je také důkaz vyprávěný v tomto smyslu od Abú Bekra, Omara, Ibn
Mas’úda, Abú Músy, Ibnu z-Zubejra a Omara ibn ‘Abdulazíze.
Zdroj: http://islamqa.com/en/ref/65941/women%20prayer
Překlad: Umm Júsuf