Pět užitečných ramadánských proseb

Logo XXL

 1. Du’á při spatření srpku nového měsíce

Talha ibn ‘Ubejdulláh رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم, když spatřil srpek nového měsíce, prosíval:

 1. Du’á při spatření srpku nového měsíce

Talha ibn ‘Ubejdulláh رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم, když spatřil srpek nového měsíce, prosíval:

اللَّهمَّ أَهلَّهُ علينَا بالأمنِ والإيمانِ والسَّلامةِ والإسلامِ ربِّي وربُّكَ اللَّهُ
„Alláhumme ehillehu ‘alejná bi l-amni we l-ímáni we s-­selámeti we l-islámi. Rabbi we rabbuka lláh”
Ó Alláhu, učiň, ať je námi vítán na znak bezpečí a víry, míru a praktikování víry islámu. Můj i tvůj (měsíci) Pán je Alláh.1
 
  1. Du’á při přerušení půstu
 
‘Abdulláh ibn Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم při iftáru recitoval následující prosbu:
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله
Zehebe z-zamme we bteleti l-uruku we sebete l-adžru inšá Alláh“
Přestala žízeň, žíly se zvlažily a odměna je zajištěna, bude-li Alláh chtít.2
 
  1. Du’á hosta, který přerušuje půst u někoho na návštěvě
 
Anasرضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم navštívil Sa’da ibn ‘Ubáduرضي الله عنه, který jej pohostil chlebem s olejem. Poté, co se najedl, Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl:
أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة
„Aftare ‘indekumu s-sáimúne we akele ta’ámekumu l-abráru we sallet ‘alejkumu l-meláika.”
U vás přerušili půst postící se, dobří pojedli vaše pokrmy a andělé vám žehnali.3
 
  1. Du’á, pokud vám v době půstu někdo škodí, hanobí vás, nebo vám nadává
 
Ibráhím ibn Músá uvádí od Hišáma ibn Júsufa, který traduje od Ibn Džurejdže, kterého zpravil ‘Atá, jenž uvádí od Abú Sáliha Zejjáta, který slyšel Abú Hurejruرضي الله عنه dle nějž Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl: „Alláh říká: „Každý čin Mého služebníka je pro něj, kromě půstu. Půst je Můj a já za něj odměňuji. Půst je záštitou. Když se někdo z vás postí, nechť zanechá pohlavního styku a nechť nezvyšuje hlas, a pokud jej bude někdo urážet, nebo se s ním bude chtít bít, nechť jen řekne:
إني صائمٌ ، إني صائمٌ
„Inní sáim, inní sáim“
Já se postím, já se postím!
 
5. Du’á pro toho, kdo smýšlí, že nastala Lejletu l-kadr (Noc úradku)
 
Matka věřících ‘Áiša رضي الله عنها se Posla Božíhoصلى الله عليه و سلم tázala: „Posle Boží, pokud bych poznala, že dané noci nastala Lejletu l-kadr, co mám recitovat?
Posel Božíصلى الله عليه و سلم jí odpověděl, že má říci:
اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعْفُ عنِّي
„Alláhumme inneke ‘afúwwn tuhibbu l-‘afwa fa’fu ‘anní“
Ó Alláhu, Ty jsi Promíjející, miluješ odpouštět, odpusť mi tedy a slituj se nade mnou.4
Naši učenci smýšlí, že tuto prosbu je oblíbeno opakovat co nejvíce, recitovat Korán i odříkávat ostatní prosby a připomenutí ze Sunny. Aš-Šáfi’í říká: „I den před samotnou Lejletu l-kadr je třeba se snažit co nejvíce uctívat Alláha, nejen oné noci.” A dodává: „Oblíbeno je této noci co nejvíce prosit o požehnání a blaho pro všechny muslimy, protože tak činili i všichni oddaní a učení služebníci Boží.
 
 
1Zaznamenal ad-Dárimí v Musnedu a at-Tirmizí v Sunenu jako hasan.
2Zaznamenal Abú Daúd v Sunenu a an-Nesáí v Sunenu.
3Zaznamenal Abú Daúd v Sunenu.
4Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, an-Nesáí v Sunenu a Ibn Mádža v Sunenu. Podle at-Tirmizího je hadís hasan sahíh.