Poslouchal příkazy Boží naslovo

O ‘Alím ibn Husejnovi, Alláh mu budiž milostiv, synu Husejna ibn ‘Alího, vnuku ‘Alího ibn Abí Táliba a jeho manželky Fátimy bint Muhammed رضي الله عنهما, tedy prapravnuku Posla Božího صلى الله عليه وسلم se vypráví mnoho.

Byl to muž, který v sobě ztělesnil povahové rysy skutečných věřících, popsané v Božích slovech:

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ‎

kteří rozdávají almužny ve štěstí i v neštěstí a kteří krotí hněv svůj a odpouštějí lidem. Bůh věru miluje ty, kdož dobro činí” (Áli ‘Imrán: 134)

Jeho učedník ‘Abdurrezzák vypráví, že jednou před modlitbou požádal svou služku, svou otrokyni, aby mu do džbánu nalila vodu k rituální očistě a nalévala mu ji postupně na příslušné části těla během jejího vykonávání.

Jak služka ‘Alího polévala, vypadl jí džbán, udeřil ‘Alího plnou tíhou do hlavy a rozbil se mu o ni. Poraněný ‘Alí obrátil svou tvář vzhůru směrem ke služebné, která džbán upustila.

Ona, celá vyděšená, citovala výše zmíněný koránský verš: “Můj pane! Pomni, že Vznešený Alláh věru praví:

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ

a kteří krotí hněv svůj

Zkrotil jsem svůj hněv,” odpověděl jí ‘Alí ibn Husejn poklidně.

Ona citovala dál:

وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

a odpouštějí lidem

Alláh ti už odpustil,” pravil jí ‘Alí smířlivým tónem, jímž jí dával na vědomí, že jí stejně tak odpustil i on.

Služka citovala i závěr tohoto verše:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Bůh věru miluje ty, kdož dobro činí!

‘Alí ibn Husejn jí odvětil: “Vykonám vůči tobě dobrý skutek. Pro Tvář Alláha Vznešeného ti daruji svobodu. Propouštím tě z otroctví, jsi volná!1

Naprosto stejná příhoda se uvádí i o Mejmúnovi ibn Mihrán.2

‘Alí ibn Husejn byl synovcem al-Hasana ibn ‘Alího, který řekl: “Pokud by mne někdo na jedno ucho urazil a na druhé mne požádal o prominutí, věru bych mu tu omluvu přijal!3

‘Alí ibn Hasan vyprávěl: “V Soudný den svolavač předvolá lidi obdařené zvláštní přízní, aby předstoupili před ostatní. Jistí lidé se tedy zvednou a předstoupí před ostatní lidi. Pak jim bude řečeno: “Vejděte do Ráje přímo a bez zúčtování!”

Tyto lidi pak budou potkávat samotní andělé a budou se jich vyptávat: “A jakáže to byla ta vaše zvláštní přízeň?”

Odpovědí: “Byli jsme takoví, že když se vůči nám někdo zachoval hrubě, my jsme na jeho hrubost odpověděli ještě větší jemností. Když nám někdo ukřivdil, tuto nespravedlnost jsme trpělivě snášeli. A když nám někdo ublížil, prominuli jsme mu to.” 

Andělé jim řeknou: “Vejděte do Ráje! Jak výtečná je odměna dobro konajících!”

Potom znovu zavolá svolavač: “Nechť předstoupí trpěliví!” Znovu se postaví další skupinka lidí a vystoupí před ostatní.  

Bude jim řečeno: “Vejděte do Ráje bez zúčtování!”

Budou je potkávat samotní andělé a vyptávat se jich: “V čemže to spočívala vaše trpělivost?” 

“Byli jsme vytrvalí v plnění toho, co Alláh přikázal a neochvějní v odolávání tomu, co Alláh zakázal,” odpoví oni.

Andělé jim řeknou: “Vstupte do Ráje, jak krásná je odměna dobro konajících!”

Potom svolavač zavolá ještě jednou: “Ať nyní předstoupí ti, kdo budou v sousedství Božím!” Znovu předstoupí před ostatní lidi skupinka, tentokrát ještě menší než ty předcházející.

Zeptají se jich: “Čím jste si zasloužili Boží sousedství?”

Oni odpovědí: “Kvůli Alláhu jsme jedni s druhými sedávali, jedni druhým jsme Alláha připomínali a kvůli Alláhu jsme se navzájem navštěvovali.”

Andělé řeknou: “Vstupte do Ráje, jak skvělá je odměna dobro konajících!”

Jak špatní jsou to lidé,” povzdechl si ‘Alí ibnu l-Husejn, “kteří svou víru prodají za pakatel, za tento svět. A jak odporní jsou lidé ti, kteří bohulibými činy pracují pro získání pozlátek vezdejšího světa!4

  1. S odvoláním na al-Bejhekího uvádí toto podání as-Sujútí v ad-Durru l-mensúr fi t-tefsíri bi l-ma´súr, 2/317.
  2. Viz al-Džámi’u li-ahkámi l-Kur´án, 4/207.
  3. Zaznamenal Ibn Muflih v al-Ádábu š-šar’íja, 1/319.
  4. Zaznamenal Abú Nu’ajm v Hiljetu l-awlijá, 3/139.