Recitace al-Fátihy při zpoždění se na modlitbu

Logo XXL

 OTÁZKA: Zajímá mne jedna otázka ohledně modlitby. Naučil jsem se, že al-Fátiha je pilířem modlitby a její recitace je povinností ve všech rek’átech jak při modlitbě jednotlivě, tak i při společné. Pokud tedy zastihnu imáma v předklonu, počítá mi se tento rek’át jako správný, i když jsem v něm nerecitoval al-Fátihu?

 OTÁZKA: Zajímá mne jedna otázka ohledně modlitby. Naučil jsem se, že al-Fátiha je pilířem modlitby a její recitace je povinností ve všech rek’átech jak při modlitbě jednotlivě, tak i při společné. Pokud tedy zastihnu imáma v předklonu, počítá mi se tento rek’át jako správný, i když jsem v něm nerecitoval al-Fátihu? Když víme, že al-Fátiha je povinností a pilířem modlitby v každém rek’átu. Mám tento rek‘át nahradit, nebo je správný i bez al-Fátihy? Prosím objasněte mi tuto otázku trochu důkladněji, protože sám nevím, jak v takovém případě postupovat. Alláh nechť Vás upevní na cestě Koránu a Sunny. Ámín. As-Selámu alejkum! 

 
ODPOVĚĎ:
Recitace al-Fátihy je v modlitbě jedním ze základních dílů (arab. rukn) každého rek’átu u povinných i dobrovolných modliteb. Toto je stanovisko imáma Málika, Šáfi’ího, Ahmeda, Isháka ibn Rahawejha a většiny islámských právníků.[1] ‘Ubáda ibn Sámit vypráví, že Posel صلى الله عليه و سلم řekl: „Nemá modlitbu ten, který nerecitoval al-Fátihu.“[2]
Avšak povinnost recitace al-Fátihy v modlitbě spadá v případě, kdy zastihnete imáma v předklonu, protože tehdy jste povinen se také předklonit. Důkazem jsou slova Božího Posla صلى الله عليه و سلم, který pravil: „Kdo zastihne imáma v nějaké pozici, nechť ji také učiní.[3] Na správnost významu tohoto hadísu ukazují i slova Božího Posla صلى الله عليه و سلم: „Imám je, aby se následoval. Když se předkloní, předkloňte se i vy.[4]
Tedy, když pronese modlící se počáteční tekbír, je poté povinen také pronést druhý tekbír a předkonit se, což je jasným závěrem vzpomenutých podání.
Imám Abdulberr říká: kaže:  „Kdo zastihne imáma na rukú‘, pronese tekbír a učiní předklon, spočinuvší na něm ještě předtím, než imám svá záda narovná, ten stihl na dotyčný rek’át, podle názoru většiny islámských učenců.[5]
Imám Ibn Redžeb al-Hanbelí v této otázce uvádí dokonce konsensus, na autoritu některých učenců.[6] Důkazem toho je podání, dle kterého Abú Bekra[7] vešel do mešity a zastihl Posla صلى الله عليه و سلم při modlitbě v předklonu. Abú Bekr se tedy předklonil ještě předtím, než nastoupil do řady. Když to bylo řečeno Božímu Poslu صلى الله عليه و سلم, pravil: „Alláh nechť požehná tvou pečlivost, ale víc už to nedělej.[8] Nenařídil mu domodlit se tento rek’át a ani se nám nedochovalo, že by se jej Abú Bekra sám domodlil.
A Alláh je nejznalejší.

Odpovídal mgr. Semir Imamović[1] Viz Šerhu l-Buchárí, 2/369 od Ibn Bettála a Hilijetu l-ulemá, 2/101-105.
[2] Hadís je obecně přijímaný.             
[3] Zaznamenali Tirmízí a Taberání s řetězcem tradentů, o jejichž autenticitě se vedou mezi učenci hadísů spory. Viz Chulásetu l-bedri l-munír, 1/198; a Sahíhu l-džámi‘, 1/110.
[4] Hadís je obecně přijímaný
[5] At-Temhíd, 7/73.
[6] Viz Fethu l-Bárí, 7/109.
[7] Sahábí se skutečně jmenuje Abú Bekra, neplést s Abú Bekrem as-Siddíkem, prvním chalífou, nechť je s nimi oběma Alláh spokojen. – pozn. překladu.
[8] Sahíh al-Buchárí.