Sedm vlastností, jejichž nositele Alláh miluje

Logo XXL

Všemohoucí Alláh ve Své Knize řekl, že miluje lidi, kteří oplývají těmito sedmi vlastnostmi:

1. Pokání, arab. التوبة at-tewba.

Vznešený Alláh miluje kajícníky, žádající Ho o odpuštění svých hříchů, pochybení, chyb a omylů.

Důkazem jsou tato slova Boží ze Vznešeného Koránu: 

Všemohoucí Alláh ve Své Knize řekl, že miluje lidi, kteří oplývají těmito sedmi vlastnostmi:

1. Pokání, arab. التوبة at-tewba.

Vznešený Alláh miluje kajícníky, žádající Ho o odpuštění svých hříchů, pochybení, chyb a omylů.

Důkazem jsou tato slova Boží ze Vznešeného Koránu: 

… إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ 

A Bůh věru miluje ty, kdož se kají …“  (Bekara: 222) 

2. Očista, resp. rituální čistota, arab. الطهارة at-tahára. 

Vznešený Alláh miluje ty, kteří se očišťují fyzicky i duchovně a dbají na předpisy rituální čistoty.

Důkazem jsou slova Boží ze stejného verše:

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ …

… a miluje ty, kdož se očišťují!“ (Bekara: 222)

3. Bohabojnost, arab. التقوى at-takwá. 

Vznešený Alláh miluje ty, kteří cítí strach a odpor ke zlu a zdráhají se dopustit cokoli, co by přineslo hněv či ztrátu spokojenosti Vznešeného Alláha.

Důkazem jsou slova Boží:

 إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Bůh věru miluje ty, kdož jsou bohabojní. (Tewba: 4)

4. Dobrota, mravní bezúhonnost a dokonalá zbožnost, arab. الإحسان al-ihsán. 

Vznešený Alláh miluje ty, kteří jsou Mu naprosto odevzdáni a uctívají Ho naprosto oddaně tak, jakoby Ho viděli, jsouce si jisti, že On věru vidí je.

Důkazem jsou slova Boží:

 وَاللَّـهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Bůh věru miluje ty, kdož dobro činí (Áli ‘Imrán: 134)

5. Spoléhání se na Alláha, arab. التوكل at-tewekkul. 

Vznešený Alláh miluje ty, kteří nic od nikoho a ničeho nevyžadují, jsou spokojeni s tím, čeho se jim dostává, nezoufají si, nehořekují a jsou pevně přesvědčeni, že u Alláha vždy naleznou vše, co potřebují. 

Důkazem jsou slova Boží:

إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Věru Bůh miluje ty, kdož na Něj se spoléhají. (Áli ‘Imrán: 159)

6. Spravedlivost, arab. العدل al-‘adl. 

Vznešený Alláh miluje ty, kteří se vždy a vůči každému řídí vznešenými principy a měří vždy všem stejným metrem, lidi nezaujaté, kteří rozsuzují nestranně a nedají se od spravedlnosti odvrátit uplatit, nebo zlákat vazbami příbuzenství, přátelství či vzájemné potřebnosti anebo protislužby

Důkazem jsou slova Boží:

 إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Bůh věru miluje spravedlivé. (Máida: 42)

a také:

 إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Bůh věru miluje ty, kdož jsou nestranní! (Hudžurát: 9)

7. Trpělivost, vytrvalost, neochvějnost a houževnatost, arab. الصبر as-sabr. 

Vznešený Alláh miluje ty, kteří neztrácejí nervy a nepropadají panice, když je zasáhne pohroma, nestěžují si na to, čeho se jim nedostává a co je trápí a kteří neochvějně vytrvají v poslušnosti vůči Alláhu a odmítání neposlušnosti vůči Němu.

Důkazem jsou slova Boží: 

 وَاللَّـهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

A Bůh miluje vytrvalé. (Áli ‘Imrán: 146)