Tvá modlitba je zrcadlem tvé upřímnosti

white and red table cloth on table

Vznešený Alláh praví:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ‎

Pokrytci se snaží oklamat Boha, ale On oklame je. A když vstávají k modlitbě, zvedají se lenivě a jen před lidmi předstírají a vzpomínají na Boha jen nepatrně!” (Nisá: 142)

Zejd ibn Wehb vyprávěl: “Seděli jsme jednou v mešitě s Huzejfou ibn Jemánem رضي الله عنه, společníkem Prorokovým صلى الله عليه وسلم. Dovnitř vstoupil jeden muž, branou, kterou vstupovali členové kmene Kinda. Postavil se k modlitbě a začal se modlit, ale modlil se rychle a zbrkle, ani pořádně nedotáhl pozici předklonu, ani pozici padnutí na tvář. Když svou modlitbu dokončil, Huzejfa se ho zeptal: “Jak dlouho se modlíš takovým způsobem?” “Čtyřicet let,” odpověděl dotyčný. Huzejfa mu opáčil: “Tak to ses za čtyřicet roků nepomodlil ani jedinkrát! A pokud by ses takto modlil i nadále, pak bys zemřel následujíce jiné, než Muhammedovy صلى الله عليه وسلم způsoby!1

Nezapomeň nikdy na to, že tvůj osobní vztah k Alláhu je nedílnou součástí tvé víry. A nic není lepším měřítkem tvého osobního vztahu k Alláhu, nežli tvá modlitba.

Abú Hurejra, největší znalec hadísů mezi společníky Božího Posla صلى الله عليه وسلم, mezi znaky dokazujícími upřímnost víry služebníka uvedl: “I když se ocitne v pustině, kde ho nikdo z lidí nemůže vidět, vykoná modlitbu, byť ho tam může spatřit jedině Alláh Sám.2

Naši zbožní předkové modlitbou měřili upřímnost víry lidí a morální integritu těch, od nichž si přáli čerpat poznání svého náboženství.

Abu l-‘Álíja vyprávěl: “Cestoval jsem celé dni za mužem, od něhož jsem měl v úmyslu poslouchat nauku a hadísy. První věcí, kterou bych u dotyčného zkontroloval, byla jeho modlitba. Pokud ji vykonával podle předpisů a svědomitě, zůstal bych u něho a stal bych se jeho posluchačem. A pokud bych viděl, že svou modlitbu zanedbává, vrátil bych se a nic bych si od něho ani nevyslechl. Jen bych si řekl: “To, že zanedbává svou modlitbu, mi říká, že ostatní věci zanedbává ještě více.3

Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja napsal:

Je šest rysů týkajících se modlitby, které signalizují něčí pokrytectví:

  1. Lenost, s níž dotyčný k modlitbě vstává.
  2. Jeho touha být viděn lidmi a skrze svou modlitbu se přetvařovat coby lepší věřící, než je ve skutečnosti.
  3. Odkládání modlitby.
  4. Modlení se zbrkle a rychle.
  5. Vzpomínat Alláha jen velmi málo během modlitby a po ní.
  6. Vynechávat modlitbu vykonanou společně s ostatními věřícími.4

Naopak naši zbožní předkové, ti, od nichž čerpáme znalosti našeho náboženství, prožívali své modlitby naprosto jinak.

Od Husejna al-Karábísího se uvádí následující popis nepoviné noční modlitby Muhammeda ibn Idríse aš-Šáfi’ího: “Modlíval se zhruba jednu třetinu noci. Jen sotva jsem ho viděl recitovat víc než padesát, nanejvýš sto veršů. Kdykoli dospěl k verši o milosti Boží, prosil Alláha o Jeho Milost pro sebe i pro věřící. Kdykoli dospěl k verši o Božím trestu, utíkal se k Alláhu o ochranu před ním a prosil Ho o spásu před tímto trestem pro sebe i pro věřící. Jakoby k sobě pevně spojoval jak naději na Boží milost, tak i strach z Božího trestu.5

‘Alí ibnu l-Husejn, pravnuk Božího Posla صلى الله عليه وسلم, známý pro své skutky uctívání také pod přídomkem Zejnu l-‘Ábidín (dosl. Okrasa uctívačů), byl jediným přeživším synem al-Husejna ibn ‘Alí ibn Abí Táliba رضي الله عنهما, Prorokova صلى الله عليه وسلم vnuka. Zatímco se jednou modlil, propukl požár, který se přehnal i jeho domem. Zejnu l-‘Ábidín celou dobu klečel na svém modlitebním koberci tváří k zemi. Ani nezvedl hlavu a oheň ustoupil a vyhasl. Když se ho pak na to ptali, jen suše odpověděl: “Mou mysl zaměstnával oheň zcela jiný.6

 1. Zaznamenal an-Nesáí v Sunenu, hadís č. 1312. Jako sahíh doložil al-Albání v Sahíhu Suneni n-Nesáí, hadís č. 1311. 
 2. Zaznamenal al-Bejhekí v Šu’abu l-ímán, podání č. 51.
 3. Zaznamenal al-Chatíb al-Baghdádí v ar-Rihletu fí talebi l-‘ilm, podání č. 22; viz také az-Zehebí v Sijeru a’lámi n-nubelá, 4/209.
 4. Viz Kitábu s-saláti we hukmi tárikihá, 1/173.
 5. Zaznamenal al-Bejhekí v Ma’rifetu s-sunen, podání č. 365.
 6. Zaznamenal az-Zehebí v Sijeru a’lámi n-nubelá´, viz životopis Zejnu l-‘Ábidína.