Uwejs al-Karní: asketa této ummy

people walking on street during daytime

Abú ‘Amr Uwejs ibn ‘Ámir ibn Džuz´ ibn Málik al-Karní al-Murádí al-Jemení byl jedním z nejvýznamnějších التابعون at-tábi’ún, tedy následovníků společníků Proroka صلى الله عليه و سلم, zbožný asketa z řad lidí pod Boží záštitou (arab. أولياء الله awlijáulláh). 

Abú ‘Amr Uwejs ibn ‘Ámir ibn Džuz´ ibn Málik al-Karní al-Murádí al-Jemení byl jedním z nejvýznamnějších التابعون at-tábi’ún, tedy následovníků společníků Proroka صلى الله عليه و سلم, zbožný asketa z řad lidí pod Boží záštitou (arab. أولياء الله awlijáulláh). 

Byl částečně Prorokovým صلى الله عليه و سلم současníkem, přijal islám, ale Proroka صلى الله عليه و سلم nikdy nepotkal. To proto, že za svých mladých let, dokud Prorok صلى الله عليه و سلم ještě žil, byl plně zaměstnán obětavou péčí o svou matku, jak od Asbegha ibn Zejd uvádí Abú Nu’ajm al-Asbahání. [1] 

Narodil se a vyrůstal v Jemenu, potom odešel do Kúfy, kterou pak nakonec také opustil. Většina učenců soudí, že padl jako mučedník v bitvě u Siffínu mezi ‘Alím a Mu’áwíjou رضي الله عنهما v roce 37 po hidžře, kde bojoval na straně ‘Alího رضي الله عنه, jak se uvádí od Šurejka ibn ‘Abdilláha, ‘Abdurrahmána ibn Abí Lejly a dalších. [2] Menšina učenců smýšlí, že padl až při tažení do Ázerbájdžánu. [3] 

O jeho významu hovoří celá kapitola hadísů ve sbírce imáma al-Hákima, jenž o něm řekl: „Uwejs byl opravdovým asketou této ummy.[4]

Az-Zehebí o něm uvedl: 

Byl příkladným asketou, předákem tábi’ínů, zbožným chráněncem Božím a Jeho oddaným uctívačem.[5] 

Od Posla Božího صلى الله عليه و سلم se dochovalo mnoho hadísů, které hovoří přímo o něm – v čemž je jak důkaz pravdivosti Muhammedova صلىالله عليه و سلم poselství, tak i důkaz Uwejsova mimořádného významu. Je jich tolik, že podle Jahjá ibn Šerefa an-Newewího vydaly na celou kapitolu. Jedním z nich je i tento: 

Usejr ibn ‘Ámir vyprávěl, že kdykoli dorazily k muslimům vojenské posily z Jemenu, chalífa Omar ibnu l-Chattáb رضيالله عنه se jich vždy vyptával: „Je mezi vámi Uwejs ibn ‘Ámir?“ Když nakonec Uwejse přeci jen našel, zeptal se ho: „Jsi opravdu Uwejs ibn ‘Ámir?“ 

Uwejs odpověděl: „Ano, jsem.“ 

Omar se ho zeptal: „Jsi z rodu Murádova, z kmene Karan?

„Ano, jsem,“ odpověděl Uwejs.

Potom se ho Omar zeptal: „A trpěl jsi malomocenstvím, ze kterého jsi se vyléčil, kromě jednoho stále bolavého místa o velikosti stříbrné mince?

„Ano, pravdu díš,“ odpověděl Uwejs. 

Omar se pak Uwejse zeptal: „Máš matku?

Uwejs odpověděl: „Ano, mám.“

Omar pravil: „Slyšel jsem Posla Božího صلى الله عليه و سلم říci:

‏ يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ فَافْعَلْ .

Přijde k vám s posilami z Jemenu i Uwejs ibn ‘Ámir, z rodu Murádova z kmene Karan. Byl malomocný, ale uzdravil se, až na jedno místo na jeho těle velikosti stříbrné mince. Má matku, o niž se obětavě stará. Pokud by přísahal ve jménu Božím, že se něco stane, Alláh by způsobil, aby se tak stalo. Pokud ho můžeš poprosit o odpuštění, učiň tak.

Potom Omar dodal: „Pros za mne o odpuštění.

A Uwejs poprosil Alláha, aby Omarovi odpustil. 

Omar se potom Uwejse zeptal: „Kam míříš?“ 

„Do Kúfy,“ odpověděl Uwejs.

Mám o tom napsat tamnímu guvernérovi?“ zeptal se chalífa Omar.

Uwejs mu odpověděl: „Ne, raději zůstanu mezi prostým, chudobným lidem. To je mi milejší.“

Následujícího roku vykonal jeden z urozených Kúfanů pouť do Mekky. Když během ní potkal chalífu Omara, Omar se ho zeptal na Uwejse. 

Dotyčný mu odpověděl: „Nechal jsem ho za sebou v ošumtělé chýši s jen skromnými zásobami.“

Omar mu řekl: „Slyšel jsem Posla Božího صلى الله عليه و سلم říci: 

يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْأَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَلَكَ فَافْعَلْ .

Přijde za vámi s posilami z Jemenu i Uwejs ibn ‘Ámir, z rodu Murádova zkmene Karan. Byl malomocný, ale uzdravil se, až na jedno místo na těle velikosti stříbrné mince. Má matku, o niž se obětavě stará. Pokud by přísahal při Alláhu, že se něco stane, věru by Alláh učinil, aby se tak stalo. Pokud ho můžeš poprosit o odpuštění, učiň tak.“ 

Dotyčný se vrátil, vyhledal Uwejse a řekl mu: „Pros za mne o odpuštění.“

Právě ses vrátil z požehnané pouti, pros o odpuštění ty za mne,“ namítl Uwejs.

„Pros za mne o odpuštění,“ opakoval urozený poutník z Kúfy.

To ty ses právě vrátil z požehnané pouti, spíše ty pros za mne,“ trval na svém Uwejs a dodal: „Omara jsi potkal?

„Ano,” odpověděl Kúfan.

Uwejs pak prosil, aby mu Alláh odpustil. A přicházeli za ním potom lidé, aby na vlastní oči uviděli jeho mimořádnou zbožnost a pocítili jeho neskonalou dobrotu, kvůli čemuž Uwejs nakonec Kúfu raději i opustil. Když odcházel, měl podle Usejra na sobě dlouhý plášť, až se lidé divili, odkud ten plášť má.“ [6]

Zmínku o plášti vysvětluje další podání od Abú Nadry, který slyšel Usejra říci: „Chodili jsme na přednášky z hadísů k jednomu kúfskému učenci. Když skončil svou přednášku, řekl: „Tak a už byste měli jít.“ Pak na místě zůstalo už jen velmi málo lidí a mezi nimi muž, který vyprávěl velmi poutavě, tak, jako jsem nikdy neviděl vyprávět nikoho jiného. Líbilo se mi to.Jednoho dne tento muž nepřišel a já se svých společníků zeptal: „Víte, kdo byl ten muž, který s námi sedával?“ Kdosi řekl: „Ano, znám ho, to je Uwejs al-Karní.“ Zeptal jsem se: „A víš, kde bydlí?“ „Ano,“ řekl dotyčný. Následoval jsem ho tedy a on mne dovedl k jeho chýši. Uwejs vyšel ven a já se ho zeptal: „Bratře, co ti zabránilo v tom, abys za námi přišel?“ Odpověděl: „Neměl jsem nic na sebe.“ To proto, že se mu ostatní posmívali a vysmívali se mu, že nemá ani pořádné oblečení. Řekl jsem: „Vem si tento plášť a obleč si ho.“ On odpověděl: „Nedělej to, pokud to oni uvidí, budou mne obtěžovat.“ Plášť jsem mu i tak dal a když Uwejs vyšel v něm mezi lidi, řekli: „Komu asi ten plášť vzal? Koho to podvedl,aby ho získal?“ Uwejs si strhl plášť a polonahý pravil: „Vidíte?“ Předstoupil jsem před ty lidi a řekl: „Co vlastně chcete od toho člověka? Proč mu ubližujete? On někdy má oblečení a někdy ho prostě nemá.“ A pak jsem jim velmi tvrdě vynadal.[7]

O Uwejsově plášti se zmiňuje i Sufján as-Sewrí: „Uwejs měl plášť, který se, když se posadil, se dotýkal země. Říkával: „Alláhu, prosím tě o odpuštění za každý nenasycený žaludek a neošacené tělo, leč mně na tomto světě nepatří nic, kromě toho, co nosím na zádech a ve svém břichu.[8] 

Podle al-Hasana al-Basrího se na Uwejse vztahuje i tento hadís:

‘Abdulláh ibn Abi l-Dža’da رضي الله عنه vyprávěl,že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl:

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ.

Díky prosbě jednoho muže z mé ummy zajisté vejde do Ráje lidí více, nežli je příslušníků kmene Benú Temím.“ 

Přítomní se zeptali, jde-li přímo o Proroka صلى الله عليه و سلم, či o někoho jiného a on odpověděl: 

سِوَاىَ‏.

O někoho jiného, nežli mne.[9] 

V několika dalších slabších podáních se uvádí Uwejsův rozhovor nejen s Omarem, ale i s ‘Alím ibn Abí Tálibem رضي الله عنه a také fakt, že Prorok صلىالله عليه و سلم potvrdil o Uwejsovi, že bude patřit k obyvatelům Ráje. [10] Ibnu l-Džewzí uvádí, že okolo postavy Uwejse existuje mnoho padělaných a neautentických příběhů, které vymysleli lidoví vypravěči a jimiž nemá cenu se dále zaobírat.  [11] 

Od Uwejse se uvádí mnoho moudrých slov, jako například když nabádal lidi k bohabojnosti a strachu před tím, že je Alláh vidí: „Bojte se trestu Božího, jako byste nesli viny tolik, jako někdo, kdo vyvraždil celé lidstvo![12] 

Asbegh ibn Zejd uvádí, že když slunce zapadlo a nadešel večer, Uwejs říkával: „Tato noc je určena k předklánění.“ A pak se modlil a v předklonech zůstal až do rána. A jiný večer řekl: „Tato noc je pro padání na tvář,“ načež se modlil a zůstal až do rána v pozicích tváří k zemi. Jinou noc uděloval milodary a rozdal potřebným všechno jídlo i oblečení, které měl u sebe doma navíc. Potom řekl: „Ó Bože, kdokoli zemře nenasycen, netrestej mne za to. A kdokoli zemře neošacen, nežeň mne za to ke zodpovědnosti.[13] 

Aš-Ša’bí vyprávěl, že jistý muž z rodu Murád šel okolo Uwejse al-Karního a zeptal se ho: „Jak se dnes po ránu máš?“ „Tak, že chválím Alláha,“ odpověděl mu Uwejs. 

„A co, jak jde život?“ snažil se navázat onen muž.

Uwejs pravil: „Jak asi jde život člověku, který po ránu smýšlí,že možná nedožije večera a večer smýšlí, že možná nedožije rána? A potom obdrží buďto radostnou zvěst o vstupu do Ráje anebo neradostnou o vstupu do Pekla? Bratře z Murádovců, smrt a připomínka na smrt věřícímu nenechá ani moment radosti.Jeho znalost Božích nároků na něm nenechá ani kousek jmění a jeho rozhodné postoje, s jakými brání pravdu, mu nenechají ani jediného přítele.[14]

_____________________________________________________________

[1] Viz Hiljetu l-awlijá, 2/87.

[2] Viz al-Hákim v al-Mustedreku, 3/460.

[3] Tak uvádí Abú Nu’ajm v Hiljetu l-awlijá´, 2/83.

[4] Viz al-Mustedrek, 3/455.

[5] Viz Sijeru a’lámi n-nubelá´, 4/19.

[6] Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 2542.

[7] Zaznamenal Abú Nu’ajm v Hiljetu l-awlijá, 2/79.

[8] Zaznamenal al-Hákim v al-Mustedreku, 3/458.

[9] Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2438 jako hasan sahíh.

[10] Zaznamenal Abú Nu’ajm v Hiljetu l-awlijá´, 2/81; jako velmi slabý ocenil al-Albání v Silsiletu l-ahádísi d-da’ífa, hadís č. 6276.

[11] Viz al-Mewdú’át, 2/44.

[12] Zaznamenal al-Hákim v al-Mustedreku, 3/458.

[13] Zaznamenal Abú Nu’ajm v Hiljetu l-awlijá´, 2/87.

[14] Zaznamenal Abú Nu’ajm v Hiljetu l-awlijá, 2/83; a al-Hákim v al-Mustedreku, 3/458.