Vysvětlení Huzejfových رضي الله عنه otázek o zlu

Logo XXL

 :عن حُذَيفَة بن اليمان -رضِي الله عنه – أنَّه قال

 :عن حُذَيفَة بن اليمان -رضِي الله عنه – أنَّه قال

كان الناس يسألون رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدرِيكني، فقلت: يا رسول الله، إنَّا كنَّا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟
قال: نعم .
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟
قال: نعم ، وفيه دَخَنٌ،
قلت: وما دَخَنُه؟
قال: قومٌ يَهدُون بغير هَديي، تعرِف منهم وتُنكِر.
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟
قال: نعم -؛ دُعَاة على أبواب جهنَّم، مَن أجابَهُم – إليها قذَفُوه فيها.
قلت: يا رسول الله، صِفْهُم لنا.
قال: هم من جِلدَتِنا، ويتكلَّمون بألسنتنا.
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟
قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة و الإمام؟
قال: فاعتَزِل تلك الفِرَق كلها، ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرة حتى يُدرِكَك الموت، وأنت على ذلك.
 
Od Huzejfy ibn Jemána رضي الله عنه se uvádí, že řekl:
 
Lidé se tázali Božího Posla صلى الله عليه و سلمna dobro, leč já jsem se jej tázal na zlo, z obavy, že mne zastihne. Zeptal jsem se: „Ó Posle Boží, dleli jsme v nevědomosti a ve zlu, načež nám Alláh přinesl toto dobro. Přijde tedy po tomto dobru ještě nějaké zlo?“
Ano, přijde,“ pravil Boží Posel صلى الله عليه و سلم.
Zeptal jsem se: „A po tomto zlu přijde ještě nějaké dobro?“
Ano,“ odpověděl Prorok صلى الله عليه و سلم, „ale v něm bude jistý nedostatek.
V čem bude spočívat ten nedostatek?“ zeptal jsem se.
Posel Boží صلى الله عليه و سلمodpověděl: „V lidech, kteří se nenechají vést mým vedením, budou činit jak dobro, tak i zlo.
Zeptal jsem se dále: „A přijde po tomto dobru ještě nějaké zlo?“
Ano,“ odpověděl Prorok صلى الله عليه و سلم, „vyzyvatelé k branám pekelným! Kdo je uposlechne, toho vhodí do Ohně.
Řekl jsem: „Posle Boží, popiš nám je.“
Pravil Prorok صلى الله عليه و سلم: „Jsou stejné barvy pleti jako my a hovoří našimi jazyky.
Zeptal jsem se: „Co mi nařizuješ učinit, pokud mne tento čas zastihne?“
Pravil Prorok صلى الله عليه و سلم: „Drž se společenství muslimů a jejich vůdce.
Zeptal jsem se: „A co když nebudou mít ani společenství, ani vůdce?“
Posel Boží صلى الله عليه و سلمodpověděl: „Pak se vzdal od všech oněch uskupení, i kdyby ses měl zadními zuby držet kořene stromu, dokud tě smrt nedostihne a ty budeš stále při tom!1
 
Imám Abú l-‘Abbás al-Kurtubí رحمه الله vysvětluje:
„Drž se společenství muslimů (arab. جماعة džemá’a) a jejich vůdce (arab. إمام imám), což znamená: Když se muslimové shodnou na vůdcovství, imámátu někoho, proti tomu není možno vystoupit silou, i kdyby nebyl spravedlivý, což je potvrzeno slovy jiného podání „ty poslouchej a podřiď se,“ na základě čehož je možno se i za nespravedlivým imámem modlit pět povinných denních modliteb i modlitbu páteční (arab. جمعة džumu’a), možno je pod jeho vedením vést džihád, nebo vykonat pouť. Je třeba se však vyvarovat jeho hříchů a nelze mu v nich napomáhat a poslouchat jej v tom!“2
 
Ibn Sirín رحمه الله říká: „Když byl zabit chalífa Osmán رضي الله عنه, přišel jsem za Abú Mes’údem al-Ansárím رضي الله عنه a ptal jsem se jej na rozkol (arab. فتنة fitna), ke kterému došlo. Řekl mi: „Drž se džemá’a, společenství muslimů, protože Alláh nikdy nedovolí, aby se Muhammedova صلى الله عليه و سلم umma shodla na bludu! Džemá’a je provazem Božím a i to, co vám je na společenství mrzké, je omnoho lepší nežli to, co vám je milé na rozkolnictví a roztříštěnosti!
 
Uvedený názor podporuje i hadís Anase ibn Málika رضي الله عنه, který od Proroka صلى الله عليه و سلم uvádí slova: „Židé se rozdělili na sedmdesát jednu skupinu a má umma se rozdělí na sedmdesát dvě skupiny a všechny jsou v ohni, kromě jediné!“ Anas říká: „Zeptali jsme se: „Která je to, ó Posle Boží? Odpověděl: „Džemá’a.
 
Jezíd ar-Rekkáší رحمه الله říká: „Ptal jsem se Anase رضي الله عنه: „Ó Abú Hamzo, kde je tato džemá’a?“ Anas odpověděl: „Džemá’a je společenství vašich představených, vašich představených!3
 
Abdulláh ibn Omar رضي الله عنهما uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Alláh nikdy nedovolí, aby se má umma shodla na bludu. Boží Ruka je nad džemá’a! Držte se většiny muslimů! Kdo se oddělí, oddělil se do Ohně.4
 
Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Kohokoli, kdo se mezi muslimy objeví, aby jim rozbil jejich vedení a jejich společenství, toho udeřte přes šíji, ať už to bude kdokoli.5
 
Imám an-Newewí رحمه الله vysvětluje, kdo jsou vyzyvatelé k branám pekelným: „Učenci říkají, že se jedná o vůdce a imámy, kteří vyzývají k inovacím, nebo jiným bludům, jako byli cháridžovci, karmaté, či mu’tezila. Huzejfův hadís nás vybízí k dodržení povinnosti držet se džemá’a – společenství muslimů, a jejich vůdce, k tomu, že jsme povinni jej poslouchat, i když by byl hříšníkem. Povinnost poslouchat jej však máme jen v tom, co není hříchem!“6
 
Šejchu l-islám Ibn Tejmíjja رحمه الله stanovuje: „Kdokoli se navrací ke Koránu a Sunně, ten náleží k ahlu s-sunna we l-džemá’a. A ahlu s-sunna jsou nazváni také jiným jménem, tj. ahlu l-džemá’a. To proto, že džemá’a znamená vzájemnou shodu a jednotu, v jejímž protikladu stojí rozcházení se (arab. فرقة furka) a rozkol.“7
 
Háfiz Ibn Kesír رحمه الله vysvětluje: „Huzejfův hadís nám ukazuje, že záchrana před rozvratem, pohromou a pokušením tehdy, když nastoupí, je v držení se společenství muslimů a v poslušnosti a pokornosti.“8
 
Šejch Abú Ishák al-Huwejní říká: „Pokud nebudou mít ani společenství, ani vůdce, pak se odřekni všech oněch frakcí, i kdyby ses měl zuby držet kmene stromu a smrt tě zastihla na tom. A stromem, kterého se v takové situaci má člověk držet, jsou učenci. Jejich společnosti se třeba držet a brát od nich nauku. A pokud není k nalezení ani učenec, nechť člověk zůstane v osamění. Ale odtrhnout se od společnosti a žít v osamění v momentě, kdy učenci existují, je pro člověka, který je neznalcem, škodlivé!“9
 
Abú Hurejra رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Kdo se stane neposlušným a nepokorným a oddělí se od džemá’a, umírá smrtí nevědomosti (arab. جاهلية džáhilíjja).10
Ibn ‘Abbás رضي الله عنهما uvádí, že Posel Boží pravil: „Komukoli bude na jeho představeném něco mrzké, nechť je trpělivý a vytrvá, protože kdo opustí vůdce jen na krok, umírá smrtí nevědomosti.11
 
Omar رضي الله عنه před svou smrtí pravil: „Pokud se mi něco stane, nechť vás v modlitbách po tři dny vede Suhejb a potom se shodněte na tom, kdo vás bude vést! Komukoli, kdo se samozvaně, bez porady a souhlasu muslimů (arab. على غير مشورة من المسلمين ‘alá ghajri mešweretin mine l-muslimín) prohlásí vůdcem, setněte hlavu!12
 
Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه se jednoho svého učedníka otázal: „Víš ty, co je džemá’a?“ Odpověděl: „Nevím.“ Řekl: „Džemá’a je vše, co je pravdou – i kdybys to zastával sám jediný!
 
Nu’ajm ibn Himar رحمه الله pravil: „Pokud se zkazí džemá’a, je tvou povinností vykonávat všechny úkoly a poslání, na kterých džemá‘a byla předtím, než se zkazila, i kdybys byl sám jediný. Potom jsi totiž džemá’a ty sám.
 
 
1 Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadísy č. 3606 a 7084; Muslim v Sahíhu, hadís č. 4890; al-Bejhekí v as-Sunenu l-Kubrá, hadísy č. 17053 – 17244; al-Hakím v Mustedreku, hadís č. 386.
2 Viz al-Mufhim limá aškele min telchísi kitábi Muslim, 12/104.
3 Zaznamenal Abú Ja’lá v Musnedu, podání č. 4127. V druhém podání stojí formulace „Džemá’a je s většinou muslimů.“ Viz, Abú Ja’lá v Musnedu, podání č. 3938 – 3944.
4 Zaznamenal al-Hákim v Mustedreku, hadís
. 391; 396; 399.
5 Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 4902; Abú Dawúd v Sunenu, hadís č. 4764; an-Nesáí v Sunenu, hadís č. 4020.
6 Viz an-Newewího Šerhu ‘alá Sahíhi Muslim, vysvětlení hadísu č. 3434.
7 Viz Medžmú’u l-fetáwá, 3/157.
8 Viz an-Nihájetu fi l-fiteni we l-Meláhim, 1/9.
9 Viz Durús, 108/9.
10 Zaznamenal Ibn Abí ‘Ásim v  as-Sunna, podání č. 90.
11 Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadísy č. 7053 a 7054.
12 Podání je sahíh. Viz Ibn Sa’ad v at-Tabekát, 3/344.