Základní terminologie pro vědu o hadísech

Logo XXL

Al-hadís: znamená v mustaláhu vše to, co je připisováno Poslu Božímu, mír a požehnání s ním, ze slov, činů, morálních a fyzických vlastností a charakteristik, souhlasných stanovisek…. Co se týče slov: „Činy budou souzeny podle úmyslu“, vztahují se k jeho konání v ramadánu, kdy v poslední třetině noci oblékl svůj oděv a vzbudil svou rodinu. Co se týče souhlasného mlčení, máme situaci, kdy sahába a Prorok, mír a požehnání s ním, někam cestovali. Někteří se postili a jiní přerušili půst a on to přešel mlčením. Odsouhlasil tedy jak jedněm tak i druhým jejich počínání. Co se týče poznatků o jeho morálních vlastnostech, považují se za hadísy. Totéž platí i pro popis jeho fyzických rysů, jako např. že byl střední výšky a měl hustou bradku (tzn. zprávy týkající se jeho vzhledu).
Chaber: znamená přibližně totéž co hadís. Ulemá se v jeho přesné definici neshodnou, takže máme několik názorů:
a)      chaber je jiný název pro hadís
b)      další tvrdí že chaber je opozitum hadísu. Tj. je to vše, co se připisuje komukoliv jinému než Prorokovi, mír a požehnání s ním
c)      třetí a nejsprávnější názor mají ti, kteří považují chaber za pojem nadřazený pojmu hadís, tedy že chaber je vše, co se připisuje Prorokovi, mír a požehnání s ním, anebo někomu jinému. A Bůh zná nejlépe.
Ásar: to je vše, co se připisuje sahábům a tábi’ínům ze slov a činů.
Isnád, neboli sened: je výčet těch, kteří tradovali hadís, od prvního až do posledního z nich, včetně těch, od kterých čerpali.
Matn: to je vlastní informativní text hadísu, slova, která následují po výčtu vypravěčů (isnád, sened)
Musnid: osoba, která traduje hadís od toho, kdo jej vyslovil.
Musnad: soubor všech hadísů, které se tradují od jednoho saháby.
Tálibu ´l-hadís (student hadísu): člověk, který studuje hadísy z hlediska jejich podání a významu.
Al-Muhaddis: osoba, která zná nazpaměť alespoň minimálně 100 000 hadísů a to jak z hlediska podání tak i významu. Zná i lidi tradující hadísy, z hlediska džarhu[1] a ta‘ádilu[2]
Háfiz: zde osoba znající minimálně alespoň 300 000 hadísů zpaměti a k tomu i tradenty, ještě detailněji než al-muhaddis
Al-Hakím: osoba, která zná všechny hadísy včetně všeho, co se k nim vztahuje.

 

[1] Džarh – kritérium paměti

 
[2] Ta’ádil – kritérium morální