Al-Mehdí a jeho úloha před koncem světa

Logo XXL

Slovo al-mehdí je odvozeno od arabského slovesného kořene هـدي h-d-j s významem “vésti”. Samo slovo al-mehdí jazykově znamená “(Bohem) vedený”.

Slovo al-mehdí je odvozeno od arabského slovesného kořene هـدي h-d-j s významem “vésti”. Samo slovo al-mehdí jazykově znamená “(Bohem) vedený”.
V autentické islámské věrouce označuje toto slovo člověka, který v budoucnosti přijde a nastolí na Zemi po dlouhých letech do té doby nevídané nadvlády zla a tyranie despotických vládců spravedlivou vládu podle Božího zákona. Tehdy zavládne všeobecný blahobyt. Vykladač Koránu Ibn Kesír říká: “Plodů bude tehdy mnoho, výsevu nad hojnost, majetku plno, vládnout bude dobyvatel, víra bude upevněná, nepřátelé ponížení a blaho v jeho době neustávající.” Bude jmenovcem Posla Božího صل الله عليه و سلم a jeho otec se bude jmenovat stejně jako otec Prorokův. Bude z prorokova rodu, přes jeho dceru Fátimu a jejího manžela, Prorokova صل الله عليه و سلم bratrance Alího a jejich syna Hasana. Ibn Kesír jej popisuje jako: “muže prořídlých vlasů a zahnutého nosu.” Objeví se z východu. Bude vládnout v době, kdy budou muslimové bojovat s Pokušitelem Dedždžalem a v době, kdy z nebes opět sestoupí prorok Ísá, mír s ním. Ísá jej zastihne jak vede lidem v mešitě modlitbu jako imám a on (mehdí) jej požádá, aby byl imámem prorok Ísá. To také ukazuje na jeho správnost, spravedlivost a vedení. Mehdí bude vůdcem skupiny muslimů bojujících pod černou zástavou proti Dedždžalovi, bude mužem, který proti němu pomůže proroku Ísáovi.
Mehdí není vzpomenut v Koránu, ale existují o něm zmínky v sunně. Ani Buchárí, ani Muslim však ve svých nejautoritativnějších sbírkách hadísů neuvádějí hadísy o mehdím. To však nic nesráží na jejich věrohodnosti. Ibn Kesír říká: “Buchárí a Muslim se nedrželi povinnosti vše ze sunny, co považují za věrohodné, také zapsat. Verifikovali i hadísy, které se nenalézají v jejich knihách, jak zaznamenává Tirmízí a další od Buchárího, že potvrdil věrohodnost mnoha hadísů, nenalézajících se u něj, ale v Sunenech a jinde.” Imám aš-Šewkání uvádí padesát různých hadísů, které je zmiňují. Pomineme-li lživé, vymyšlené hadísy, které o mehdím kolují, důvodem jejichž existence je objevení se nejrůznějších frakcí v muslimských společnostech a tvrzení mnohých ze zakladatelů těchto frakcí, že očekávaným mehdím[1] jsou oni, což je vedlo k vymýšlení hadísů, protože každý falešný mehdí si chtěl tímto způsobem získat masy. To je i případ falešného ší’itského mehdího, zmizelého dvanáctého imáma Muhammeda ibn Hasana al-Mehdího. Mimo tyto fabrikáty nám dále zbývá spousta přijatelných a věrohodných hadísů, které se navzájem posilují a stýkají se ve výše vzpomenutých charakteristikách mehdího. To činí příchod mehdího nepopiratelným faktem a neexistuje zde neshoda. Z těchto hadísů vzpomeňme např.:
Od Abdulláha ibn Mes’úda se traduje, že Posel صل الله عليه و سلم řekl: “Tento svět nezanikne, dokud mezi Araby nezavládne člověk z mého rodu, který se bude jmenovat stejně jako já.[2] V jiném podání stojí: “Když tomuto světu zůstane jen jediný den, Bůh tento den prodlouží, aby v něm poslal člověka z mé rodiny. Bude se jmenovat stejně jako já, jeho otec se též bude jmenovat stejně jako můj. Země pak bude naplněna pravdou, jako byla předtím plna křivd a násilí.[3] Od Abú Se’ída al-Chudrího se traduje, že Posel صل الله عليه و سلم řekl: “Před koncem tohoto světa se na mou ummu spustí veliká těžkost. Zavládnou nad ní zlí vládcové, kteří se do té doby nikdy neobjevili a o kterých nikdo předtím neslyšel. Zem pro ně začne být těsná a bude zaplavena nespravedlností a násilím. Věřící nebude moci naleznout útočiště, kam by se před násilím ukryl. V tom čase sešle Bůh člověka z mé rodiny a zemi naplní spravedlností, jako byla předtím naplněna nespravedlností a násilím. Bude spokojen jak obyvatel nebes, tak i obyvatel země. Nebude do země nic vysazeno, aby to nevzešlo.[4]
Někteří se přiklonili k názoru, že není mehdího kromě proroka Ísá. To se zakládá na hadísu Proroka صل الله عليه و سلم: “Neustále se bude na tomto světě zvětšovat krutost, odchýlení se a lakota u lidí. Soudný Den nastane nad nejhoršími lidmi. A není mehdího kromě Ísáa, mír s ním.[5] Zehebí jej však oceňuje jako da’íf, kvůli jednomu z jeho tradentů, jménem Muhammed ibn Chálid al-Džundí, o kterém učenci hadísu Abú Abdulláh a Ibn Hadžer prohlásili, že je neznámý. Totéž tvrdil i Ibn Tejmíjja. Ibn Kesír naopak tento hadís přijímal, ale vysvětloval jej ve smyslu “mehdí skutečný, skutečně Bohem vedený a zbavený hříchu.” Nevylučoval tedy možnost existence ještě jednoho spravedlivého v době sestoupení Ísáova, mír s ním. Tedy i tento názor, že Mehdí a Ísá, mír s ním, jsou jedna a tatáž osoba, neobstojí. A Bůh ví nejlépe.
 
Alí Větrovec
[1] Seslaný vítěz, spasitel a obnovitel, který na Zemi opět zavede pořádek dle Božího zákona.
[2] Sunen Tirmízí 2156, hadís je hasan-sahíh.
[3] Sunen Tirmízí 2152; Sunen Ibn Mádža 2769
[4] Musnad Ahmed 10898.
[5] Zaznamenali Ibn Mádža a Hakím od Anase.