Mnohost dobrého činu po ramadánu

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu dž.š., jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Kdo veden je Alláhem, nebude nikým sveden z cesty a bloudícího nevyvede nikdo, než On. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله هليه وسلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, společníkům, pravověrným chalífům a všem jeho následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a jděme přímo. Alláh dž.š. zjevil nejlepším slovem (ve významu): Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z jednoho jedince a stvořil z něj manželku jeho a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně žádáte a dbejte pravidel příbuzenských svazků, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem. (Nisá´:1). A nejlepším vedením je Muhammedovo صل الله هليه وسلم, jenž pravil: „Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.

A potom, milí bratři a sestry v islámu, naše dny ubíhají, plynou jako voda potoce a ze svící našeho života odhoří každým dnem další a další kousek. To nás nemůže zanechat chladnými a lhostejnými, neboť s každou vteřinou přicházíme o další z možností, kterou nám náš Milosrdný Pán nadělil pro vykonání dobrého činu, neboť právě v konání dobra a přípravy na skutečný život, život po smrti, tkví tajemství tohoto světa. Tento svět má u Alláha menší hodnotu než křídlo komára. Alláh daroval tento svět jak věřícím, tak i nevěřícím bez rozdílu. Veškeré těžkosti, které nás potkávají v našem pozemském životě jsou pouze zkouškami a správného věřícího nikdy nezlomí, naopak jej posílí, i když člověk cítí v srdci bolest a smutek. „Žaluji zármutek svůj i lítost jedině Bohu a vím od Boha to, co vy nevíte. (Júsuf:86) Věřící, vězte, že nejcennějším jeho pokladem je víra. Komu Alláh dá správnou víru, pak on je ve skutečnosti milován svým Stvořitelem. Kdo byl obdařen vírou, získal i budoucí život. Před nedávnem nás opustil měsíc ramadán, měsíc štědrosti a uctívání, měsíc, kdy je zlo spoutáno okovy a každému věřícímu je konání dobra ulehčeno. V tento měsíc se každý z nás postil, dával ze svého majetku a podle svých sil vstával k nočním modlitbám. Káli jsme se ze svých hříchů a prosili o jejich odpuštění a přijetí našich dobrých skutků. Společně jsme se připravovali na naši budoucnost, náš život na onom světě a na den Soudu, kdy nás Zúčtovatel postaví před výsledky našeho konání, před toho, co jsme si zasloužili: „V ten den nalezne každá duše před sebou to, co vykonala dobrého, i to, ca provedla špatného, a tehdy zatouží, aby mezi ní a oním byla vzdálenost velká. Bůh vás varuje před sebou samým a Bůh je shovívavý k služebníkům Svým.“ (Álu Imán:30)
Vzpomínáme-li na ramadán, klademe si otázku, přijal-li Alláh naše činy, a jestliže pak ano, jak bychom to poznali? Tak, že člověk i nadále setrvává ve svém upřímném uctívání a pokračování v konání dobrých skutků jako během ramadánu. Uvědomme si, že dobré skutky, které jsme konali v ramadánu, nám pomáhají pokračovat v nich i po něm. Avšak uctívání Boha není a nesmí být omezeno pouze na ramadán! Alláh přikazuje každému svému služebníku: a Pánu svému služ do chvíle, kdy k tobě nepochybně přijde!“ (Hidžr:99) A věřte, milí bratři a sestry v islámu, že tato chvíle, kdy již nebudete schopni prospět a pomoci ani sobě, ani ostatním, jistě nastane. Smrt je skutečnost. Každá duše okusí smrti a každá jí bude litovat. Ta zlá, že nekonala dobro a ta dobrá, že nevykonala dobra ještě více. Trest a odměna v hrobu, konec světa, Den Vskříšení a jeho těžkosti, Soudný Den, Váha, Sirát, odměna v ráji a trest v pekle, to vše jsou skutečné věci! Milí bratři a sestry, Alláh určil pozemský život jako prostor pro každého jednotlivce k vykonání dobrých činů a aktů, bohabojnosti, aby se jí zásobil na budoucí chvíle: „A zásobte se na cestu, však nejlepší zásobou na cestu je bohabojnost!“ (Bekara:197) Konejte dobré skutky a nikdy nepřestávejte, buďte vytrvalí, trpěliví a mějte naději. Neochabujte ve svém úsilí, neleňte a neodkládejte uctívání Boha, pokání a konání dobrého činu na později, Všemohoucí praví: „Ale Bůh nedá odklad duši žádné, když dostaví se lhůta její, a Bůh dobře je zpraven o všem, co děláte.“ (Munáfiqún:11)

Milí bratři a sestry, služebníci Boží, muslimové! Kdo uctíval Ramadán, tak Ramadán odešel a kdo uctíval Alláha, tak Ten je živ a nezemře. Zde sedm základních podob poslušnosti k Bohu, které musí každý z nás realizovat ve svém životě, které mu pomohou uspět a odvrátí od něj Boží hněv a trest:
1. nejdůležitějším předpokladem je pevná víra a přesvědčení. Akída Posla Božího صل الله هليه وسلم, a jeho následovníků. Tato ‘akída je měřítkem, kterým se rozsuzuje mezi lidmi. Každý čin uctívání musí být směřován s upřímným úmyslem pouze k Bohu a v naději na odměnu od Něj, ve smyslu slov obecně přijatých Posla Božího صل الله هليه وسلم: „Kdokoliv vyznal, že není božstva kromě Boha a Muhammed je jeho Poslem, vstoupí do ráje.“ A každý takový čin musí být nutně a bezpodmínečně v souladu se sunnou Posla Božího صل الله هليه وسلم. Podle obeně přijatých hadísů říká Prorok صل الله هليه وسلم: „Modlete se, jak jste viděli modlit se mne“ a „Přijměte ode mne předpisy hadždže
2. Druhým je kát se, prosit o odpuštění a o záštitu před zlem sebe sama i okolí. Vystříhat se veškerého zakázaného konání. Každá část našeho těla bude v Den Soudu svědčit proti nám. Hříchů oka (nedovolený pohled), jazyka (pomluvy, prázdné tlachání, slova bez smyslu a důsledku), ucha (poslouchání zakázaných a odporných věcí, účastnění se takových sezení, namísto hlasu Koránu), hříchů rukou (ubližovat lidem fyzicky i na majetku), hříchů nohou (chození na zakázaná místa), hříchů pohlaví a žaludku (nejen zakázané pokrmy a nápoje, ale především pojídání majetku druhých, úplatkářství, podvody, živobytí z prodeje zakázaného, nebo z braní úroku).
3. Modlitba je třetím způsobem. Dbejte na potvrzené dobrovolné modlitby které patří k těm povinným modlitbám, jejích dvanáct, dvě raka před Fadžr (před ranní modlitby), čtyři před Zuhur (polední modlitby) a dvě po ní, dvě po Maghrib (po západu slunce) a dvě po Iša (noční modlitby) Prorok صل الله هليه وسلم řekl: “Kdo se za den pomodlí dvanáct dobrovolných modliteb, je mu postaven dům v ráji.” Také, milí bratři a sestry v islám, modleme se Witr, Prorok صل الله هليه وسلم řekl: “modlete se Witr, lidé Koránu.
4. Dalším je číst, recitovat a učit se Boží Knihu. Nezapomeňme, že Korán nám bude přímluvcem v soudný den. Podle obecně přijatého hadísu od Ibn Omara, „nezávidí se kromě dvěma“ z nichž jedním je „člověk, kterému Bůh dal Korán a on se jím zabývá dnem i nocí.“ Tirmizí zaznamenal od Ibn Mes’úda slova Posla صل الله هليه وسلم: „Kdo recituje něco z Koránu, má za to odměnu a ona se desetinásobí.
5. Půst. Imám Muslim zaznamenal, že Prorok صل الله هليه وسلم řekl: „Kdo se postil v měsíci ramadánu a přidal 6 dní v šawwálu, jakoby se postil celý rok.“ Dalšími dny vhodnými pro půst jsou každé pondělí a čtvrtek. Prorok صل الله هليه وسلم řekl: „Kdo se postil den kvůli Alláhu, tak Alláh oddálil jeho obličej od ohně na dobu 70 podzimů.“ Od Držte se dalších potvrzených dní pro půst, jako je půst 13., 14. a 15. každého měsíce a půst v pondělí a ve čtvrtek. Posel Boží صل الله هليه وسلم řekl: „Činy stoupají k Alláhu každé pondělí a čtvrtek. Mám rád stoupat činy, když se zrovna postím.“
6. Almužna. Dávejte z toho, co vám Alláh svěřil, jelikož Alláh má anděly, prosící: „Ó Bože dej rozdávajícím almužnu náhradu a dej těm kteří zadržují ztrátu.“ Všemohoucí řekl: A cokoliv rozdáte jako almužnu, On vám to vynahradí a On nejlepší je ze všech uštědřujících (Sabá´: 39) a Posel صل الله هليه وسلم říká: „Zaštiťte se před ohněm, i kdyby to bylo kouskem datle.
7. Posledním a rovněž velmi důležitým způsobem je dobrá morálka. Podle hadísu „v soudný den nebude přidáno na váhu nic těžšího, než je správná morálka.“ Buďte čestní, upřímní, spravedliví, pravdomluvní, zdvořilí, laskaví, štědří a trpěliví. Vůči všem svým bližním. Dodržujte rodinné svazky a chovejte se příkladně ke svým rodičům, manželům, manželkám a dětem, ke svým sousedům a všem lidem ve vašem okolí. Vzájemně si pomáhejte k dobru, přikazujte vhodné a zakazujte zavrženíhodné. Snažte se být užitečnými svou znalostí, chováním i životním příkladem pro okolí.
Následujme přístup našich selef, kteří neotáleli s konáním dobrého činu. Začněme s přípravou na budoucnost teď hned, jak říká ‘Alí ibn Abí Tálib: „Dnes je čas práce bez odměny a zítra nastane čas odměny bez práce.
 

Prosíme Všemohoucího, Stvořitele, Pána Světů, Alláha Jediného , aby upevnil naše paty a srdce na cestě Koránu a Sunny, pomohl nám v dobrém činu a naplnil náš pozemský život samými akty uctívání a učinil naši smrt útočištěm před všemi těžkostmi tohoto pomíjivého života. Prosíme o sjednocení ummy islámu, posílení a povznesení slova tewhídu nad vše ostatní! Utíkáme se před zlem v nás i okolo nás, před šejtány z džinů i z lidí. Prosíme Alláha, aby nás pozdvihl a učinil z nás lid ráje. Ámín.