O spravedlivosti

Logo XXL

بسم الله الوحمن الوحيم

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milosrdného

بسم الله الوحمن الوحيم

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milosrdného

 Chvála Bohu, Pánu světů, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Koho Bůh správně povede, nebude nikým sveden z cesty a kdo bloudí, nenalezne jiného vedení než Božího. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله عليه و سلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Bůh žehná jemu, jeho rodině, jeho společníkům, pravověrným chalífům po něm a všem jeho následovníkům. Připomínejme si, abychom byli co nejvíce bohabojní, abychom dodržovali všechny pilíře islámu a snažili se jít po přímé a správné cestě. Bůh řekl: Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně prosíte, a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem. (Nisá´:1)

 
A potom, milí bratři a sestry v islámu, sláva Bohu, který je Spravedlivým a Moudrým Soudcem, sláva Bohu, který nepovýší nikoho, než koho miluje a není nic více ponižujícího, než být Jeho nepřítelem. Sláva Pánu, který každému dá to, co mu patří. Bůh říká: Bůh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás – snad toho pamětliví budete. (Nahl:90) Věřící, Pán váš je Spravedlivý, Přísný a Pán pomsty. Žádá po svých služebnících, aby následovali Jeho příkaz spravedlnosti: Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti (Máida:8) Spravedlnost je v našem náboženství jednou z nejvyšších ctností. Bůh vyzdvihl v postavení a odměně ty, kteří jsou spravedliví a hrozí trestem a zatracením těm, kteří jednají křivě. Skrze spravedlnost je zachováváno muslimské společenství jako společenství zdravé, společenství požehnání, pokroku a příkladu pro ostatní. Skrze spravedlnost, nestrannost a důslednost Bůh vyzdvihl tuto ummu nad národy ostatní a učinil ji jejich vůdcem. Nedosáhneme zpět vedoucího postavení a moci mezi národy, dokud neodmítneme korupci, nedůslednost a stranění bohatým, urozeným a našim blízkým v rodu, stavu, zájmu, etniku a vyznání. Bůh řekl: “Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Bohem, byť i to bylo proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať jedná se o bohaté či chudé, vždyť Bůh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností!” (Nisá´:135) Spravedlnosti především učí dále také Sunna Posla Božího صل الله عليه و سلم , on sám byl nejlepším příkladem takového jednání. Ibn Omar vypráví od Posla Božího صل الله عليه و سلم slova: Spravedliví budou u Boha umístěni v lóžích ze světla, napravo od Boha a Jeho obě strany jsou pravé. To čeká ty, kteří spravedlivě postupují když jsou u moci, ve své rodině, nebo v čemkoliv jiném, co jim je pověřeno ke správě. Podle Muslima. Drazí! Buďte proto spravedliví vůči sobě, ve svých činech, rozhodnutích, slovech a úmyslech. Buďte spravedliví, když budete posuzovat názory, slova a činy jiných. Taberání zaznamenal od Ibn Abbáse, že Posel صل الله عليه و سلم řekl: Den vlády spravedlivého vládce je lepší než šedesát let uctívání a vykonání stanoveného trestu (hadd) na Zemi nad tím, kdo jej zasluhuje, lepší je pro její obyvatele než čtyřicet dní deště.  Spravedlivý vládce také bude jedním ze sedmera lidí, kteří budou podle obecně přijatého hadísu v Den Soudu ve stínu Božího trůnu. Imám Tirmizí zaznamenal od Abú Saída el-Chudrího hadís s dobrým řetězcem vypravěčů, ve znění: Nejdražší Bohu a Jemu v Den Soudu nejbližší je spravedlivý vůdce. A nejvíce mrzký Bohu a Jemu nejvzdálenější je nespravedlivý vůdce. Ibn Abí Awfá vyprávěl, že Posel Boží صل الله عليه و سلم řekl: Bůh je se soudcem, dokud nezačne činit nespravedlnost.A když začne činit nespravedlnost, opustí ho a převezme jej šejtán. Podle Tirmizího. Buďte spravedliví jako soudci, jako svědci i jako ručitelé. Bůh říká: Nechť písař to mezi vámi sepíše spravedlivě (Bakara:282) A když hovoříte, buďte spravedliví, i když se jedná o příbuzného (An’ám:152) Vězte, že islám vyhlašuje přísný trest lživě svědčícímu, jak na tomto, tak i na onom světě. V islámské morálce není místa pro dvojakost rozsudku. Buchárí zaznamenal hadís: Kurejšovci se postavili na stranu ženy z Bení Mehzúm, která kradla a zeptali se: “Kdo se za ni přimluví u Posla صل الله عليه و سلم ? Došli k závěru, že pouze Usáma ibn Zejd, oblíbenec Proroka صل الله عليه و سلم  s ním o tom může promluvit. Usáma se tedy obrátil k Poslu صل الله عليه و سلم  a  ten mu odvětil: “Straníš snad v něčem, co předepsal Bůh?” pak vstal a promluvil k přítomným: “Lidé! Věru ti před vámi zbloudili kvůli tomu, že nepraktikovali předepsaný trest, když kradl někdo urozený a když kradl někdo slabý, vykonali by nad ním trest. Při Bohu, kdyby Fátima, dcera Muhammedova, kradla, dal bych jí utnout ruku! Muslimům je zakázáno protěžovat své příbuzné. Abú Burejda ve správném hadísu zaznamenaném el-Hakímem vypráví, že Posel صل الله عليه و سلم řekl: Kdo ustaví do funkce člověka ze svého kruhu a má k dispozici někoho, kdo je Bohu dražší, tímto se zpronevěřil Bohu, Poslu Jeho i věřícím. Když muslim soudí a svědčí, v čemkoli a komukoli, nesmí být pod vlivem úplatku, sympatií vůči jedné straně, zloby, nebo nepřátelství. Je zakázáno vynést rozsudek, aniž by se vyslechly obě strany. Bůh říká: Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Bohem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti – a bojte se Boha, neboť Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte. (Máida:8)
 
Milí bratři a sestry! Bůh miluje spravedlnost a nenávidí její opak, nespravedlnost a křivdu. Drazí, spravedlnost je ve víře v Boží Jedinečnost, v následování Koránu a Sunny, v souzení podle nich a v jejich praktikování v běžném životě! A křivda, nepravda a nespravedlnost je v uplatňování jiného zákona než Božího: Ti pak, kdo nesoudí podle toho, co seslal Bůh, ti věru jsou nespravedliví. (Máida:45) Muslimové! Buďme pyšni a hrdí na svou víru a na její zákon, nemáme totiž nic lepšího! Nepodléhejme komukoli, kdo se nám snaží vnutit svoje lživé zákony a svést nás tak z cesty spravedlnosti a přímosti. Bůh řekl: A vidíš mnohé z nich, jak pospíchají k hříchu, k nespravedlnosti a k pohlcování toho, čeho neprávem nabyli. Jak hnusné je to, co dělají! (Máida:62). Imám Muslim zaznamenal od Abú Zerra, že Prorok صل الله عليه و سلم vyslovil, co pravil Bůh, Vznešený a Slavný: “Moji služebníci, učinil jsem utlačování nezákonným pro Sebe i pro vás, neutlačujte tedy jeden druhého. Moji služebníci, všichni můžete chybovat kromě těch, které vedu správnou cestou, hledejte tedy Mé správné vedení, abych vás mohl vést správnou cestou.” Podle Abú Hurejry se Prorok صل الله عليه و سلم  jednou zeptal přítomných: “Znáte, kdo zkrachoval?” “U nás zkrachoval ten, který nemá ani dirhamů ani zboží,” řekli. “Z mé ummy zkrachoval ten, který v Den Soudu přijde s modlitbou, půstem a zekátem, ale tomu nadával, toho pomluvil, tomu vzal majetek, prolil krev toho a onoho udeřil. Potom se z jeho dobrých činů dá vzpomenutým lidem a když už nebudou, vezme se z hříchů těchto lidí a naloží se na něj. A pak bude tento člověk vržen do ohně. Hadís je sahíh podle Muslima. Vězme, že Bůh je Přítelem a Ochráncem ukřivděných a dělejme vše pro splnění jejich práv na nás, bojme se, aby se jejich prosby neobrátili proti nám. Věru řekl Posel Boží صل الله عليه و سلم v sahíh hadísu od Abú Hurejry: Třem není odmítnuta prosba – postícímu se, když přeruší půst, spravedlivému vůdci a ukřivděnému. Zaznamenal Ahmed, Tirmizí, Ibn Mádža a Ibn Huzejma. Imám Ahmed dodává hadís od Abú Hurejry: Prosba ukřivděného je přijata, i když je hříšník, protože jeho hřešení je mu na těžkost. Věřící! Buďte spravedliví a vězte, že Bůh nad vámi zná vše, ať je to zjevné, nebo skryté. Nic mu neunikne a vše, co učiníte, se k vám vrátí, v dobrém, nebo i ve špatném. Bůh slíbil ve své svaté Knize: A postavíme v den zmrtvýchvstání váhu spravedlivou a nebude duše žádná o nic ošizena; a i kdyby to mělo jen váhu zrna hořčičného, My je přineseme. A my stačíme si jako účetní.(Anbijá´:47)
 
Prosíme Spravedlivého Stvořitele, aby přijal naše pokání z křivd, které jsme učinili sobě samým i bližním našim, prosíme ho o odpuštění našich prohřešků, kterých jsme si vědomi i těch, o kterých nevíme. Prosíme Jej, aby nám daroval spravedlnost a zaštítil nás před křivdou. Ámín.