Očisti své srdce od vezdejších starostí

Logo XXL

 Abych ti pomohl, a Alláha prosím, aby pomohl jak tobě, tak i mně, ohledně čištění srdce uvedu několik způsobů, jak toho docílit:

 Abych ti pomohl, a Alláha prosím, aby pomohl jak tobě, tak i mně, ohledně čištění srdce uvedu několik způsobů, jak toho docílit:

  1. Prosba za Božího Posla صلى الله عليه و سلم.

Jeden muž Božímu Posluصلى الله عليه و سلم pravil : „Celou svou prosbu tedy přeměním v prosbu za tebe.“ Posel Božíصلى الله عليه و سلم pravil: „Potom tě Alláh uchrání před tvými starostmi.” Podle jiného podání řekl Prorokصلى الله عليه و سلم: „Budou ti odpuštěny hříchy a budeš uchráněn před starostmi.

K jednomu z našich šejchů přišel nějaký člověk a postěžoval si mu, že mu ukradli auto. Šejch mu poradil odejít do mešity a opakovat slova:
‫اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد‬
‫اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد‬
Alláhumme salli ‘alá Muhammedin we ‘alá áli Muhammed kemá sallajte ‘alá Ibráhíme we ‘alá
áli Ibráhíme, inneke Hamídun Medžíd. Alláhumme bárik ‘alá Muhammedin we ‘alá áli
Muhammed kemá bárekte ‘alá Ibráhíme we ‘alá áli Ibráhíme, inneke Hamídun Medžíd.
tj. “Ó Alláhu, požehnej Muhammedovi a rodině Muhammedově, jako jsi požehnal Ibráhímovi a rodině Ibráhímově, věru Tys Chválen a Slaven. Ó Alláhu, dej požehnání Muhammedovi a rodině Muhammedově, jako jsi dal požehnání Ibráhímovi a rodině Ibráhímově, věru Tys Chválen a Slaven.
 
A nechť je oslavován Vznešený Alláh, slunce se toho rána ještě nevyhouplo nad mraky a auto bylo dotyčnému vráceno.
 
Toto není dervišská vyprávěnka, ale pevná víra v hadís Božího Poslaصلى الله عليه و سلم. Není to zkazka inovátorů, kteří si vymýšlejí různé příhody. Já vám hovořím o Sunně. Toto jsou slova Prorokaصلى الله عليه و سلم. Proto, pokud jsi ustaraný, pros za požehnání pro Posla Božího صلى الله عليه و سلم, aby byly tvé starosti rozptýleny.
 
  1. Recitace súr al-Ichlás a al-Felek
 
Posel Božíصلى الله عليه و سلم praví: „Kdo bude recitovat „kul huwe lláhu ahad“ a „kul a’úzu birabbi l-felek když se probudí a než zaspí, toho Allah ušetří všeho, co ho tíží.“ Ale nezapomeňte, že zde existuje podmínka. Tou podmínkou je pevné přesvědčení o smyslu těchto slov, jejich recitace s úmyslem čistě pro Alláha a s touhou, aby nás Alláh ušetřil starostí. Pokud je budeme recitovat s pevným přesvědčením, pak vězme, že Alláh je skutečně Schopen nás zachránit před starostmi a že Posel Božíصلى الله عليه و سلم děl pravdu. Proto je recitujme upřímně a spoléhejme se na Alláha, aby nás Alláh ušetřil starostí.
 
  1. Opakování slov „stačí mi Alláh“
Posel Božíصلى الله عليه و سلم pravil: „Před starostmi bude uchráněn ten, kdo po probuzení a před usnutím sedmkrát řekne
حسبي الله لا اله ألا هو, عليه توكلت و هو رب العرش العظيم
Hasbuná lláhu we ni’me l-wekíl, ‘alejhi tewekkeltu we huwe Rabbu l-‘arši l-‘azím.
Stačí mi Alláh, není božstva kromě Něj, na Něho se spoléhám a On je Pánem Trůnu Ohromného
Zamysli se nad těmito slovy. Představ si hrob a trest v něm, pros Alláha, aby tě před touto těžkostí zachránil. Představ si most sirát, aby tě Alláh ochránil před jeho nástrahami. Představ si rozdávání knihy činů, abys byl Alláhem uchráněn této tíže. Představ si váhy a stání před Vznešeným Alláhem, abys byl zbaven starostí v okamžik, kdy před ním budeš opravdu stát.
 
  1. Prosba o odpuštění.
Posel Božíصلى الله عليه و سلم řekl: „Kdo se drží prosby o odpuštění, tomu dá Alláh z každé těžkosti východisko, zbaví ho každé starosti a dá mu obživu, odkud s tím ani nepočítal.
 
  1. Převádění všech starostí na jednu základní starost.
     
Posel Božíصلى الله عليه و سلم řekl: „Koho jedinou starostí bude onen svět, Alláh jej uchrání před starostmi světa vezdejšího. A čí starosti se široce rozeběhnou, Alláhu bude jedno, v jaké dolině bude strádat.1
 
Nechť bude tvou starostí ve dne i v noci: „Kéž bych jen znal, zda-li je Alláh se mnou Spokojen? Pokud bych nyní zemřel, vešel bych do Ráje, nebo do Pekla? Kéž bych jen znal, přejdu-li most Sirát, nebo na něm upadnu. Která strana váhy mých skutků je těžší? Až se budou rozdělovat spisy činů, obdržím svou knihu do pravice, nebo do levice?“
 
Nechť tvou jedinou starostí bude onen svět a co se vezdejších starostí týče, ty jsou rozmanité, kdo se pustí za těmito starostmi, bude žít životem nešťastníka a jako nešťastník také zemře.
 
  1. Du’á
 
Prosba je tvou zbraní. Proto pros Alláha, aby ulehčil tvou každodenní práci a uchránil tě před vším, co tě tíží a působí ti tíseň. Pros poníženě a řekni: „Pane můj! Naplň mé srdce láskou vůči Tobě, aby mne nic od Tebe nevzdálilo. Pane, učiň jedinou mou starostí starost o to, setkám-li se s Tebou! Učiň mé myšlenky jedinou myšlenkou, myšlenkou na Tebe. Pane, smiluj se nade mnou a ochraň mne před všemi mými starostmi a vším, co mne tíží. Pane můj, k Tobě se utíkám před svými starostmi a smutky.“
 
Pros Alláha, protože Alláh je nablízku, vyslyší prosby nešťastných a ubohých.
 
Drahý bratře, putuješ k Alláhu a to by mělo být tvou starostí.
 
Očisti své srdce od starostí tohoto světa a buď upřímný. Nepletichař proti svému Pánu, aby proti tobě nepletichařili jiní a aby ses nestal jedním z těch, kteří padají v záhubu. Nechť tvá starost, se kterou žiješ a kvůli které žiješ bude jen starost o onen svět a o Boží spokojenost. A nepletichař proti nikomu, protože jinak ke svému Pánu nikdy nedospěješ.
 
Autor: šejch Ibráhím Husejn Ja’kúb
 
 
1Hadís zaznamenal Ibn Mádža v Sunenu a jako hasan jej ocenil al-Albání v Sahíhu l-Džámi’, hadís č. 6065.