Pravda promluví nejjasněji a lež se zakoktá

Dánský lingvista, filolog a polyglot Rasmus Rask (1787 – 1832) ovládal 120 světových jazyků a k tomu více než 80 různých nářečí, často velmi exotických. Velkou většinou dokonce hovořil na takové úrovni, že je přednášel na univerzitě. Byl mezi nimi i arabský jazyk.

Právě arabštinu Rask nakonec zvolil za jazyk svého náhrobního epitafu. Ten převzal od proslulého básníka kmene Benú Temím, jménem Aksem ibn Sajfí at-Temímí, jemuž jeho současníci přezdívali Mudrc Arabů (arab. حكيم العرب hakímu l-‘arab).

Na náhrobku čteme:

الحق أبلج والباطل لجلج

Pravda je nejzářivější a faleš se zakoktala (arab. al-hakku abledžu we l-bátilu ledžledž).”

To proto, že hrob je první zastávkou na onom světě, kdy se naplno vyjeví pravda a ze lži už vůbec nic nezůstane.

Nemuslim Rasmus Rask, vzdělanec a znalec stovek jazyků a desítek literatur veškeré lidské historie po celém světě, muž, který měl na výběr tolik možností, nesáhl pro své životní motto ani do dědictví řeckého, latinského, indického, čínského, japonského ani anglickojazyčného, německého či ruského. Zvolil si arabštinu a starou arabskou poezii.

Zapamatujme si z toho následující:

Arabštinu Alláh zvolil za médium pro Své Slovo a za bránu poznání Zákona, který zjevil jako závazný pro celé lidstvo, všechny časy a každé místo. Arabština je symbol islámu a hrdost naší ummy. Važme si jazyka písmene ض dádu a vnukněme svým potomkům lásku k arabskému jazyku a jeho bohatému literárnímu dědictví. I kdyby muslim ovládal všechny přední světové jazyky dnešní doby, nebylo by jeho vzdělání úplné, kdyby neovládal i arabštinu, jazyk své ummy a své víry.

Neexistuje na celém světě a nikdy v historii neexistoval jazyk jako arabština. A ani žádné písemné dědictví jako je to, které je napsáno Araby i nearaby v arabštině. Žádný jiný jazyk na světě totiž nedokáže svými prostředky vyjádřit tolik, kolik toho umí říci arabština jen v pár krátkých slovech a není na světě jazyka, který by se arabštině vyrovnal ve schopnosti shrnout tak hluboké myšlenky jen v několika stručných větách. A to je něco, co vám potvrdí každý, kdo tento jazyk studoval.