Proč Alláh dopustí přírodní katastrofy? díl 3.

(3)

Co se týče možného mučednictví obětí zemětřesení, Abú Hurejra رضي الله عنه vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:

الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Mučedníků je pět typů: kdo zemře na mor, kdo zemře na nemoc v břiše, kdo zemře utrpením, kdo zemře rozmačkán a kdo zemře na cestě Boží1

‘Abdul’azíz ibn Báz uvedl několik příkladů těch, kteří zemřeli rozdrcením, mezi nimi výslovně vzpomenul oběti zahynuvší pod troskami padajících zdí.2

Podle názoru Stálé komise učenců KSA pro fetwy a výzkum jsou ti, kteří zahynou pod zhroucenými troskami, mučedníky, právě na základě výše citovaného hadísu.3

Navíc mnoho z obětí zemětřesení umírá na vnitřní krvácení a poranění břišních orgánů, čímž mohou spadat i pod kategorii těch, kteří zahynou na bolest břicha.

Doufáme tedy, že oběti zemětřesení jsou u Alláha mučedníky a prosíme Alláha, aby je za mučedníky přijal. Ámín.

(…)

Na závěr bych využil této příležitosti k pobídce pomoci obětem živelných katastrof, jako bylo i poslední zemětřesení v Turecku a Sýrii, které za sebou nechalo více než třicet tisíc obětí.

Ibnu l-Kajjim praví:

„Jedním z rysů dobrotivého srdce věřícího člověka je schopnost vcítit se do bolesti svých trpících muslimských bratří. Toto vcítění se je tak silné, že tento věřící vnímá jejich bolest jako svou vlastní.“ Viz Medáridžu s-sálikín, 1/436

Abú Hurejra رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ ‏.

Vznešený Alláh pravil: “Synu Adamův, přispívej na ostatní, Já přispěji na tebe!4

Džábir ibn ‘Abdilláh رضي الله عنهما vyprávěl, že Posel Božíصلى الله عليه وسلم řekl:

خيرُ الناسِ أنفعُهم للناسِ.

Nejlepšími z lidí jsou ti, kteří přináší nejvíce užitku ostatním.5

A na úplný závěr ještě jednou – věci vždy dopadnou tak, jak si to přál Všemohoucí a nikdy tak, jak jsme si přáli my, že dopadnout měly. Věřte Mu a nepochybujte. Šejtán si vždy bude pohrávat s vaší myslí. On nikdy nespí. Proto se mějte na pozoru a vždy zůstávejte pevně spojeni s Tím, kdo vás stvořil.

Nezapomeňme, že ve všem, co se děje, je vždy nějaká Boží moudrost. Alláh si nás přeje očistit a udělat nám radost něčím omnoho větším, lepším a krásnějším. Buďme trpěliví. žádný květ nevykvete dříve, než je jeho čas. Žádný plod nedozraje dříve, než v době své sklizně.

Radujme se a smýšlejme pozitivně, důvěřujme Pánu všech světů, spoléhejme na Něho a vězme:

وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

…že On je každé věci schopen“ (Hadždž: 6)

Prosím Alláha o pomoc, podporu a útěchu pro nás všechny a pro naše bratry a sestry postižené neštěstím. Pane náš, dej našim srdcím radost a našim pohledům spatřit to, co toužebně očekáváme a v co z hlubin duše doufáme! Ámín!

  1. Proč Alláh dopustí přírodní katastrofy? díl 1.
  2. Proč Alláh dopustí přírodní katastrofy? díl 2.
  3. Proč Alláh dopustí přírodní katastrofy? díl 3.
  1. Zaznamenali at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 1063 jako hasan sahíh; Ahmed v Musnedu, hadís č.10897; a al-Albání ho ocenil jako sahíh ve své revizi at-Tirmizího Sunenu. Hadís má svůj základ v podání, které je muttefekun ‘alejhi, zaznamenali ho al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2674; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 1914. Jiný podobný hadís bez vzpomenutí kategorie smrti rozdrcením uvádí i Muslim v Sahíhu, hadís č. 1915.
  2. Viz Fetáwá Núru ‘ale d-derb, 3/1426.
  3. Viz Fetáwa l-ledžneti d-dáima, 8/375.
  4. Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 993.
  5. Zaznamenali Ibn Hibbán v al-Medžrúhín, 2/1; al-Kadá’í v Musnedu š-Šiháb, hadís č. 1234; a at-Taberání v al-Mu’džemu l-awsat, hadís č. 5787 v delší formě. Uvádí ho také az-Zehebí v Mízánu l-i’tidál, 3/248; a as-Sefáríní v Šerhu Kitábi š-šiháb, hadís č. 542. Jako hasan ho doložil al-Albání v Sahíhu l-džámi’, hadís č. 3289.