To mě Alláh potrestá za modlitbu?

Logo XXL

Sa‘íd ibnu l-Musejjeb رحمه الله تعالىjednou uviděl muže, který se modlil v čase, kdy je modlitba zakázána. Hojně se předkláněl a padal na tvář. Sa’íd jej od tohoto činu odradil a dotyčný se jej udiveně zeptal: „To mne Alláh potrestá za modlitbu?

Ibnu l-Musejjeb opověděl následujícími zlatými slovy:

Sa‘íd ibnu l-Musejjeb رحمه الله تعالىjednou uviděl muže, který se modlil v čase, kdy je modlitba zakázána. Hojně se předkláněl a padal na tvář. Sa’íd jej od tohoto činu odradil a dotyčný se jej udiveně zeptal: „To mne Alláh potrestá za modlitbu?

Ibnu l-Musejjeb opověděl následujícími zlatými slovy:

لا, ولكن يعذبك على خلاف السنة
Nikoli, ale potrestá tě za protivení se Sunně.1
 
Tato hluboká rada jednoho z nejvýznamnějších tábi’ín je nejvyšším příkladem vrcholné péče a pozornosti, které se ze strany největších imámů této ummy dostávalo Sunně Božího Posla صلى الله عليه وآله وسلم a její ochraně. Na Ibnu l-Musejjibův popud vyřkl dotyčný tu nejrozšířenější výmluvu, sice upřímně míněnou, ale i přesto nepřijatelnou. Stejnou používají neznalí muslimové dodnes. Obsahuje prvek emocí i prvek lhostejnosti a ignorance. „Potrestá mne za modlitbu" může být snadno nahrazeno „potrestá mne za … (jakýkoli jiný čin uctívání)“ který nesplňuje podmínky kladené Šarí’ou na přijetí jakéhokoli činu. Odpověď bude vždy totožná. Je tomu tak, neboť věru všechny činy uctívání v islámu nejsou jen tak jednoduše přijary pouze a výhradně na základě úmyslů dotyčného člověka, ale zrovna tak musí být v souladu se Sunnou, kterou ustavil ten nejlepší ze všech stvoření Božích, Prorok Muhammed صلى الله عليه وآله وسلم.
 
Proto Hasan al-Basrí رحمه الله تعالى (z. 110 hidžry) učil, že jakákoli slova i jakékoli skutky a úmysly nemohou být správné, dokud se nebudou zakládat na Sunně.
 
Jeho současník, Muhammed ibn Sirín رحمه الله تعالى (z. 110 hidžry) propojil spásu v islámu se Sunnou: „Dokud je člověk spojen s podáními, je na stezce přímé."
 
Al-Awzá’í رحمه الله تعالى (z. 156 hidžry) pravil: „Následujeme Sunnu, kamkoli nás ona zavede."
 
Júnus ibn ‘Ubejd رحمه الله تعالى (z. 139 hidžry) pravil: „Jak podivuhodný je ten, kdo dnes vyzývá k Sunně! A ještě podivuhodnější je ten, který na jeho výzvu k Sunně odpoví! …2
 
Fudajl ibn ‘Ijjád (z. 187 hidžry) říkával: „Následujte dobrý život: Islám a Sunnu."
 
Proto si dávejme pozor a neplýtvejme svůj drahocenný čas nepřijatelným „uctíváním“ Alláha سبحانه و تعالى pouze dle našich vlastních a osobních standardů. Držme se raději Sunny, jak můžeme nejpevněji a následujme její standard!
 
A vskutku od Alláha úspěch i správné vedení přichází.
 
 
1 Uvádí ad-Dárimí v Sunenu, 1/404 (podání č. 405); ‘Abdurrezzák v Musennefu, 3/52 (podání č. 4755); al-Bejhekí v as-Sunenu l-Kubrá, 2/466 a další. Jeho isnád byl doložen jako sahíh v Irwá´u l-ghalíl, 2/236.
2 Pro další výroky selef viz Ibn Betta v -Šerh we l-ibána; Šerhu s-sunna od al-Berbehárího; a al-I’tisám, 1/112, od aš-Šátibího.