Důvody proč umět Korán zpaměti

Logo XXL

Je mnoho důvodů pro to, abychom se ponořili do hifzu – memorizace Koránu a snažili se, abychom jej znali nazpaměť. Mezi těmito důvody dominují zejména:
1. Podobat se našemu Prorokovi صلى الله عليه و سلم, který uměl Korán zpaměti a naučil se od Džibríla vše potřebné pro jeho výklad. 

Je mnoho důvodů pro to, abychom se ponořili do hifzu – memorizace Koránu a snažili se, abychom jej znali nazpaměť. Mezi těmito důvody dominují zejména:
1. Podobat se našemu Prorokovi صلى الله عليه و سلم, který uměl Korán zpaměti a naučil se od Džibríla vše potřebné pro jeho výklad. 
2. Podobat se společníkům Proroka, nechť je s nimi všemi Alláh spokojen a dalším muslimům po nich. Ibn Abdulberr říká: “Získávání vědění má být postupné, neměly by se některé části přeskočit. Kdo je přeskočí, poruší tím způsob, jak získávali vědění naši zbožní předkové (selef). První věc, kterou člověk musí získat z vědění, je znát knihu Boží zpaměti a studovat ji.”
3. Učení Koránu zpaměti je jednoduché pro každého člověka bez ohledu na inteligenci či věk. Někteří lidé se ho naučili zpaměti i v pozdějším věku. Dokonce i lidé, kteří nemluví arabsky, a děti se ho dokázali naučit recitovat zpaměti bez problémů.
4. Učení Koránu zpaměti je jako projekt, který má vždy úspěch, protože i když se muslim začíná učit Korán intenzivně a třeba později intenzita učení klesne, nebo přestane úplně, i to, co se už naučil, je pro něj zisk, protože recitovat Korán přináší muslimovi velkou odměnu. Alláh odmění muslima za přečtení jednoho písmene Koránu desetinásobnou odměnou než za vykonání jednoho dobrého skutku.
5. Ti, kdo znají Korán zpaměti, zaujímají speciální postavení u Boha, jak Prorok  صلى الله عليه و سلم řekl v hadísu.
6. Ti, co znají Korán zpaměti, zaslouží pochvalu, jak o tom říká Prorok  صلى الله عليه و سلم v hadísu.
7. V islámu je závist povolená a užitečná jen v jednom případě, a to dle hadísu: “závist je špatná, kromě případu, kdy závidíme člověku, který zná Korán, praktikuje a recituje ho …..” (Jde o ten druh závisti, kdy si přejeme mít tuto kvalitu také, aniž bychom přáli, aby jí byl dotyčný zbaven – pozn. redakce)
8. Umět Korán zpaměti je lepší než cokoliv jiného. Dle hadísu “Jít do mešity a prostudovat či přečíst dva verše z Koránu je pro člověka lepší než dvě velbloudice, tři verše jsou pro něj lepší než tři velbloudice a čtyři verše jsou pro něj lepší než čtyři velbloudice, atd.” (V době Proroka měla velbloudice velkou cenu.)
9. Kdo umí Korán zpaměti,  má podle hadísu přednost vést muslimy při společné modlitbě.
10. Umět Korán zpaměti je povýšení pro muslima v tomto i v posmrtném životě. Hadís říká “Alláh Koránem některé lidi povýší a jiné lidi jím poníží.
11. Ti, kteří znají Korán zpaměti, jsou pohřbeni jako první, jak se stalo například po bitvě u hory Uhud, když byli bojovníci pohřbíváni po dvou. Přednost dostal právě ten, který měl Korán nejvíce v srdci.
12. V den soudný bude Korán přímluvou u Alláha pro toho, kdo ho uměl zpaměti a recitoval ho. To vyplývá z hadísu: “Čtěte Korán, protože Korán přijde v den soudný přímluvou pro ty, kteří ho během života uměli nazpaměť a recitovali ho.
13. Znát Korán zpaměti je záchrana před ohněm. V hadísu se praví: “Pokud by byl Korán zabalen v hadru a vhozen do pekla, nespálil by se.” Zaznamenal imám Ahmed.
14. Znát Korán zpaměti přinese člověku odměnu u Boha a povýšení jeho postavení v Ráji. V hadísu stojí: “V Ráji se bude říkat tomu, kdo znal Korán zpaměti: čti a hezky recituj, tak jak jsi recitoval v pozemském životě, neboť tvoje úroveň v Ráji bude u posledního verše, který přečteš.” Ibn Hadžer řekl: “Toto se vztahuje k těm, kteří znají Korán nazpaměť. Postavení lidí, kteří Korán recitují čtením, se v Ráji tímto nebudou rozlišovat.”
15. Znalec Koránu zpaměti bude s těmi anděly, kteří jsou popsáni v súře Zakabonil se:
 بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ 
rukama písařů, vznešených neposkvrněných” (80:15-16).
Dle hadísu “Ten, kdo recituje Korán a zná ho zpaměti, bude s anděly, vznešenými, neposkvrněnými.
16. Ten, kdo zná Korán zpaměti, ho čte nejvíce ze všech, protože umět Korán nazpaměť vyžaduje neustálé opakování, aby člověk nějakou část nezapomněl.
17. Ten, kdo zná Korán zpaměti, může recitovat Korán kdykoliv a kdekoliv. Může ho recitovat v práci, ve stoje, při chůzi, na lyžích, když řídí auto i ve tmě, narozdíl od toho, který si Korán nepamatuje.
18. Ten, kdo zná Korán zpaměti, snadno najde nějaký verš, narozdíl od ostatních, kteří se v Koránu hůře orientují.
Cožpak nám tohle vše nestačí, abychom se začali učit Korán nazpaměť?!
Zdroj : Magazín al-Multeká´
Autor: šejch Sálih al-Munedždžid 
Zpracoval : Khalid Al Hakimi