Nedovolme urážky proroků a náboženských symbolů naší víry či přesvědčení jiných!

shallow focus photo of decorative plates

Jménem Alláha Milostiplného, Smilovného, požehnání a mír Jeho Proroku, jeho rodu, jeho společníkům a všem, kteří ho následují až do konce věků.

Pokoj a mír všem lidem dobré vůle.

Jménem Alláha Milostiplného, Smilovného, požehnání a mír Jeho Proroku, jeho rodu, jeho společníkům a všem, kteří ho následují až do konce věků.

Pokoj a mír všem lidem dobré vůle.

Jako muslimy nás obsah Frljićova “představení,” jehož uvedení plánuje brněnské divadlo Husa na provázku, hluboce uráží. Vidíme křivdu a cítíme lidskou potřebu zastat se vysmívaných a pošlapávaných, avšak všem lidem bez rozdílu vyznání společných a klíčových hodnot a z nich především obyčejné lidské slušnosti a ohleduplnosti. Na ní totiž spočívá základ naší společnosti i jakákoli možnost mírové koexistence lidí různého vyznání či bez vyznání nebo rozmanitého původu a etnicity.

Ježíš, syn Mariin – mír s ním – je naším Prorokem, prosazujícím, že nic kromě Jediného Stvořitele nemá právo být uctíváno, zvěstovatelem čistého a pravdivého Slova od Všemohoucího, podpořeným Duchem – andělem Gabrielem, zrozeným z panny bez otce, na přímý příkaz Boží, jako byl kdysi stvořen i praotec nás všech – Adam, Božím příkazem buď – a on byl. Mír s nimi všemi. Ježíš, mír s ním, je přislíbeným Mesiášem, spravedlivým vládcem pravověrných, který byl vzat na nebesa a odtud se před koncem světa vrátí, aby na zemi nastolil spravedlivou vládu dobra a víry v Jediného Boha.

Svoboda slova,kdysi meta evropských politických snah a výsostná hodnota všech, kteří horují pro účast lidu na výkonu moci a stavějí se na odpor diktaturám a totalitám ve světě, se nesmí stát ani ideologickou vějičkou diktatury globálního permisivizmu, ani rukojmím ve špinavých rukou stoky zhýralců, egomaniaků, pozérů a deviantů. Svoboda slova má své hranice, které jí diktuje jednak trestní právo a druhak obyčejná lidská slušnost.

Varujeme, že za hranicemi této svobody se nachází pouze absolutní neúcta k bližnímu, obscénnost, vulgarita a verbální násilí, které je pouhým předstupněm násilí fyzického. Jsme znepokojeni opakovanými zjištěními, že věřící lidé, křesťané i muslimové, mohou být pod rouškou „umění“ veřejně dehonestováni způsobem, který by byl společensky nepřípustný v případě jakýchkoli jiných menšin, nežli náboženských. Obáváme se, že tento postup není samoúčelný a úmyslně směřuje k vytlačování obecně náboženských hodnot mimo veřejný prostor.

Odsuzovali, odsuzujeme a budeme i nadále nejostřeji a nejdůrazněji odsuzovat jakékoli urážky Koránu, osoby Posla Božího Muhammeda صلى الله عليه و سلم i jakýchkoli dalších nedotknutelných symbolů islámu, včetně právě Proroka ‘Ísá/Ježíše, mír s ním, ale zrovna tak i toho, co je nedotknutelné pro příslušníky vyznání jiných, především pak ostatní příslušníky náboženství abrahámovských, totiž pro židy a křesťany. [1]

A k tomu ať nám dopomáhá Vznešený Alláh, Který v Koránu přikázal:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ فَيَسُبُّوا اللَّـهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Neurážejte ty, které oni vedle Boha vzývají, aby v nenávisti své neuráželi Boha z neznalosti! (An’ám: 108)

Náš nejostřejší odsudek výše popsaného jednání nijak neimplikuje užití jakékoli formy násilí proti pachatelům těchto zločinů, či souhlas s násilím spáchaném na nich ve jménu obrany hodnot víry a morálky, za něž se tímto stavíme. Ohrazujeme se proti takovým reakcím, protože jsou jen dalším zločinem, neméně odsouzeníhodným. [2]

Tímto prohlášením podáváme pomocnou ruku každému, kdo se v této zemi snaží o dobro a pozitivní, všelidské hodnoty, ke kterým vybízí jak Korán, tak i Bible, jak víra, tak i zdravý rozum. Rádi bychom, aby bylo prvním krokem ke konstruktivní platformě dialogu a veřejné diskuse.

S pozdravem a přáním toho nejlepšího všem lidem dobré vůle bez rozdílu vyznání

za kolektiv E-Islám.cz: Alí Větrovec, administrátor

_________________________________________________________

[1] Odsoudili jsme jako nepřípustné urážení víry i dřívější Frljićovu hru Prokletí, dále hanobící karikatury Proroka صلى الله عليه و سلم ze strany různých evropských a amerických medií, znesvěcení moskevského chrámu feministickými punkerkami a další případy. Více viz https://www.facebook.com/notes/isl%C3%A1msk%C3%A9-nauky-a-isl%C3%A1m-v-praxi/za-hranice-svobody-slova/1572057366159794/.

[2] Více viz např. odsudek zabíjení v Paříži: http://e-islam.cz/content/s-trag%C3%A9di%C3%AD-v-pa%C5%99%C3%AD%C5%Bei-nem%C3%A1me-nic-spole%C4%8Dn%C3%A9ho.