O následování příkladu Prorokova

Logo XXL
بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu dž.š., jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Kdo veden je Alláhem, nebude nikým sveden z cesty a bloudícího nevyvede nikdo, než On. Dosvědčuji, že  není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه وسلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, společníkům, pravověrným chalífům a všem jeho následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a jděme přímo. Alláh dž.š. zjevil nejlepším slovem (ve významu): Vy, kteří jste uvěřli, bojte se Boha skutečnou bohabojností a neumírejte jinak, než jako muslimové (Álu ‘Imrán:103). A nejlepším vedením je Muhammedovo  صلى الله عليه وسلم, jenž pravil: „Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.
 
A potom, milí bratři a sestry v islámu, dnes budeme hovořit o jednom velkolepém tématu a nejvznešenějším přístupu islámu – není následování Koránu bez následování toho, kdo jej následoval první. A není spásy bez následování toho, kdo se první z naší ummy spasil. Není úspěchu a pravé víry bez následování Božího Miláčka a nejvznešenějšího z lidí, Muhammeda صلى الله عليه وسلم. Také podmínkou přijetí každého činu Alláhem je vedle upřímného úmyslu i soulad se Sunnou. Následování Sunny je ze základů víry a každý kdo se zříká povinnosti následovat cestu Proroka je káfir a přestává být muslimem. Důležitost následování Sunny potvrzuje Korán, Sunna, konsensus i praxe selef. Proto je povinností každého, aby se vzdělával v tom, co je od Proroka صلى الله عليه وسلم známo. Neučiníme-li tak, jsme hříšníky zasluhujícími trest. Alláh říká (ve významu): Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu! A jste-li ve sporu o nějakou věc, předejte její rozhodnutí Bohu a poslu – jestliže věříte v Boha a v den soudný! A to bude nejlepší a povede k nejkrásnějšímu výsledku.(Nisá´:59) Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Boha (Nisá´:80) A kdokoli se odštěpí od Posla poté, co mu bylo objasněno vedení a bude následovat cestu jinou, než věřící, od toho se odvrátíme, jako on se odvrátil a spálíme jej v pekle, jak špatný to poslední cíl! (Nisá´:115) uvěřte tedy v Boha a Jeho posla negramotného, který v Něj i v Jeho slova věří a následujte jej, abyste tak byli správně vedeni. (A’ráf:158) Ti pak, kteří v něho uvěří, podpoří jej, pomůžou mu a budou následovat světlo, které s ním bylo sesláno, tito budou úspěšní. (A’ráf:157) Anas ibn Málik v obecně přijímaném hadísu říká: „Kdo se odřekne mé sunny, není ode mne.Imám Málik říká: „Sunna je jako archa Noemova, kdo je na ní, zachrání se a kdo je mimo ni, bude zahuben.Ibn Mádža zaznamenal od Abú Hurejry slova Posla صلى الله عليه و سلم: „Kdokoli není poslušný mne, není poslušný ani Bohu.“ Imám Ibn Tejmíjja praví: „Nemůže být poslušnost Alláhu a Jeho milost cestou, kterou nenařídil, ani vírou, ani slovem, ani činem.“ Nemilujeme nikoho, kdo k nám není milý, není vůči nám pečlivý a laskavý. A takový byl Prorok صلى الله عليه و سلم, který nás pozval ke spáse a položil nám do rukou klíče rajských bran. Chceme je snad z nevděku zahodit? Abú Šurejh al-Chuzá’í říká: „Prorok jednou přišel mezi nás a řekl: Jeden konec tohoto koránu je v Boží ruce a druhý konec je ve vašich rukou. Pevně se jej držte, abyste již nikdy nezbloudili.“ Podle Taberáního a Bezzára. Ibn Abbás vypráví, že Posel Boží pronesl na Pouti na rozloučenou kázání, v němž vedle jiného řekl: „Zanechal jsem vám něco, když se toho budete držet, nikdy nezbloudíte. Boží Knihu a Sunnu Jeho Posla.“ Sahíh podle Hákima. Věřící! Milujte svého představeného a milovaného učitele, který vás vede do ráje a nevrhejte se do ohně jako můry do plamene svíčky! Posel Boží صلى الله عليه و سلم v hadísu zaznamenaném Buchárím říká: “Všichni mí následovníci vejdou do ráje, kromě těch, kteří to odmítnou.“”Jak mohou odmítnout?” podivili se přítomní. “Ten, kdo se mi pokoří, ten vejde do ráje a ten, kdo mi bude odporovat, ten nikoliv. Alláh říká: A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná. (Ahzáb:21) ani nehovoří z vlastního popudu svého. Je to vnuknutí pouze, jež bylo mu vnuknuto (Nadžm:3-4) Abú Daúd, al-Hakím a další, zaznamenali od ‘Abdulláha bin Amra bin al-Ás, že řekl: “Zeptal jsem se Posla Božího صلى الله عليه و سلم: “Posle Boží, věru jsem slyšel od tebe něco, mohu si to zapsat?” “Ano,” odpověděl on. “I ve štěstí i ve hněvu?” zeptal jsem se. “Ano, vskutku, já nehovořím nic než pravdu, i ve štěstí i ve hněvu.” odpověděl on.” Sunna je lékem na všechny vaše vzájemné rozpory! Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl: Kdo bude žít po mně, uvidí mnoho sporů – držte se mé sunny a sunny pravověrných chalífů po mě, pevně se jí držte zuby špičáky!“ Zaznamenali Ibn Daúd, Tirmízí, Ahmed a Ibn Mádža od Irbáda bin Sárije. Kdo upřímně miluje svého Stvořitele, nechť uposlechne Jeho slova: Rci: “Milujete-li Boha, pak mne následujte a Bůh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.” (Álu ‘Imrán:31) A pomněte Boží varování: Řekni: „Pokud jsou vám milejší vaši otcové, synové, bratři a vaše manželky, vaše rodiny, jmění, kterého jste nabyli a obchod, jehož úpadku se obáváte a bydlení, které jste si oblíbili, milejší, nežli Bůh, Jeho Posel a úsilí na Jeho cestě, posečkejte, dokud nepřijde Bůh se Svým příkazem. A Bůh nepovede lid rozvratníků.“ (Tewba:24) Buďme těmi, o kterých hovoří Prorok صلى الله عليه و سلم: Dal Alláh Vznešený, aby obličej člověka byl z těch, kteří jsou šťastní, tak když slyší mou řeč, aby si ji zapamatoval a pak ji převypráví přesně tak, jak jsem ji vyřkl, možná ten, který uslyší, lépe pochopí než ten, který to vyprávěl.” Podle Tirmízího, na něm je shoda. Al-Ghazzálí říká: Věz, že klíč úplného štěstí leží v následování sunny a v nápodobě života Poslave všem, co od něj přichází, ve všech jeho činech, byť se týkají i jedení, spánku, probouzení nebo řeči. Neříkám to jen ve vztahu k uctívání, neboť není dovoleno zanedbávat jeho sunnu ve věci uctívání, ale rozumím tím každý aspekt jeho života.
 
Bratři a sestry! Alláh říká: To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte!” (Hašr:7) Sunna je cesta spásy a je nevyhnutelně nutno následovat ji. Nechť vás neoklamou slova těch, kteří ji odvrhli se slovy, že jim stačí Korán. Naopak! Oni upadli do bludu a nevíry, protože popřeli i Boží Slovo! Nechť vás neoklamou slova těch, kteří považují Sunnu za záležitost dobové reality! Vždyť ona platí až do soudného dne a v historii se od ní nikdo neodchýlil, aniž by se stal odpadlickou sektou! Nechť vás neoklamou slova těch, kteří považují Sunnu za arabské zvyky ničící islám! Naopak, Sunna platí pro všechny lidi na všech místech a všichni nearabové v historii se ji snažili následovat! Ničiteli islámu a nepřáteli jsou vpravdě ti, kteří se snaží přeřezat obraznou pupeční šňůru mezi Alláhem a jeho služebníky a Poslem صلى الله عليه و سلم a jeho následovníky! A vše již bylo předpovězeno. Mikdám ibn Ma’dikerib říká, že Prorok pravil: “Dán mi je Korán a něco podobné jemu. Přijde čas, kdy někdo z lidí bude nahnut na své posteli a řekne: Držte se toho Koránu, cokoli v něm najdete, že je halál (povoleno), povolte to a cokoliv v něm najdete, že je haram (zakázáno), to učiňte haram a zakažte. Opravdu, to, co zakazuji já je přesně totéž jako je to, co Alláh zakázal.” Podle Ahmeda a Ibn Mádži. Milujme toho, který celý život zasvětil naší spáse. Ibn Tejmíja říká: „Dokonalá láska k Poslu صلى الله عليه و سلم tkví v jeho následování, pokornosti a poslušnosti jemu, ve vykonávání jeho nařízení, oživování jeho sunny, ve smyslu zjevném i skrytém, v šíření toho, s čím byl poslán a bojem za to svým srdcem, rukou i jazykem. To je cesta předků a předáků mezi muhádžiry a ansáry a těmi, kteří je následovali v konání dobra.
 
Prosíme Alláha, aby nás upevnil v naší víře a učinil z nás opravdové následovníky sunny a zasloužilé dědice poselství Muhammeda.