Vysvětlení slov Božích z 34. verše súry Nisá´ (ženy)

Logo XXL

 

Bůh řekl:


وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!

A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte,

 

Bůh řekl:


وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!

A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte,

Tj. ony, kterých se obáváte, že budou neposlušné, odbojné a nevěrné svým mužům. Neposlušná je ta žena, která je drzá vůči svému muži, neuznává ho, odporuje mu a nenávidí ho. Pokud to on shledá na ženě, je potřeba jí poradit a postrašit ji Božím trestem, protože Bůh mu dal práva nad ní a uložil jí, aby mu byla pokorná, protože on je vybrán, aby se o ní staral. Posel Boží, mír a požehnání s ním, řekl v sahíh hadísu vyprávěném Abú Hurejrou, nechť je s ním Bůh spokojen: "Když bych měl komukoliv nařídit, aby komukoliv jinému učinil sedždu, nařídil bych ženě padnout na tvář před svým mužem, kvůli velikosti práva, kterou on nad ní má." Buchárí i Muslim dále od Abú Hurejry uvádí obecně přijímaný hadís: "Když člověk pozve svou ženu do postele a ona to odmítne, a tak se on na ni rozhněvá, andělé jí klejí a proklínají ji až do svítání." (To ovšem neznamená že muž může do ženy vstoupit kdykoliv se mu chce. Pohlavní styk je v době šestinedělí nebo menstruace zakázán a žena je tak uchráněna od pohlavního styku, který by jí místo potěšení – a islám nebere jako hříšné potěšení z pohlavního styku, pokud je mezi manžely; přinášel bolest a nebyl by jí příjemný. Pozn. autora)

varujte a vykažte jim místa na spaní

Ibn Abbás (přední vykladač Koránu z řad sahábů, za kterého Posel Boží, mír požehnání s ním, prosil Vznešeného Alláha, aby mu dal znalost správného pochopení Koránu, pozn. autora článku) říká: "On jí poradí – a pokud přijme, je vše v pořádku. Pokud naopak, pak ji opustí v posteli." Od Ibn Abbáse se také uvádí, že opuštění v posteli znamená "neobcuje s ní, nespává s ní v posteli a otočí se k ní zády." V Sunnan Abú Dawúdově a v Musnádu imáma Ahmeda je uveden hadís, který vyprávěl Mu’ávija ibn Hajda: "Zeptal jsem se Posla Božího, mír a požehnání s ním: Jaká má žena jednoho z nás práva od svého manžela?" On, mír a požehnání s ním, řekl: "Abys ji nakrmil, když ty sám jíš, abys jí koupil oděv a obuv když ty si sám ji koupíš, abys ji neudeřil po tváři, neproklínal ji a neopouštěl v posteli kromě doma."

a bijte je!

Znamená pokud se nenavrátí ani skrze radu, ani skrze opuštění v posteli, pak je udeřte, ale ne silně. Islámští právníci definovali takový úder jako "úder, který nezpůsobí zranění, natož zlomeninu nějaké části těla, a ani nebolí." (Tj. spíše symbolicky, známé jako gesto úderu dřívkem na čištění zubů – pozn. autora) V Sahíhu Muslimově stojí, že Posel Boží, mír a požehnání s ním, nabádal k vlídnému zacházení se ženami, když mimo jiné na Pouti na rozloučenou (poslední pouť za jeho, mír požehnání s ním, života, pozn. autora): "A chovejte se k ženám krásně, neboť ony jsou vám pouze svěřenkyněmi. Nic jiného od nich nemáte, pouze pokud otevřeně zcizoloží. Pokud tak učiní, opusťte je v posteli, udeřte je, jen tak abyste jim nijak neublížili, a pokud vám budou poslušny, pak si nevymýšlejte neoprávněné důvody, za které byste je trestali. Zajisté, vy máte nad vašimi ženami práva a ony mají práva nad vámi. Vaše právo je zakázat jim, aby dovolovaly vstup do vašich domů a sezení v nich s těmi, které vy si nepřejete a jejich právo je, abyste je dostatečně šatili a živili."

Je známo, že Posel Boží, mír a požehnání s ním, nikdy ve svém životě nevztáhl ruku na ženu.

Podle Rijádu ´s-sálihín:

V tomto svém díle uvádí imám Jahjá ibn aš-Šaríf an-Nawawí mnohé hadísy týkající se vztahů mezi pohlavími.

Vyprávěl Mu’ávija ibn Hajda: "Zeptal jsem se Posla Božího, mír a požehnání s ním: Jaká má žena jednoho z nás práva od svého manžela?" On, mír a požehnání s ním, řekl: "Abys ji nakrmil, když ty sám jíš, abys jí koupil oděv a obuv když ty si sám ji koupíš, abys ji neudeřil po tváři, neproklínal ji a neopouštěl v posteli kromě doma." Hadís je hasan podle Abú Dawúda.

Dále o právech mužů nad ženami a naopak:

Vy, kteří věříte! Není vám dovoleno získávat ženy jako dědictví proti vůli jejich; neutiskujte je jen proto, abyste si mohli odnést část toho, co jste jim dříve darovali, leda že by se dopustily zjevné hanebnosti. A zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných! Jestliže k nim cítíte odpor, je možné, že cítíte odpor k něčemu, do čeho Bůh vložil velké dobro. (an-Nisá´, 4:19)

Nikdy vám nebude možno, abyste byli spravedliví mezi ženami, i kdybyste si to přáli. Neprojevujte však jedné z nich úplnou náklonnost a nenechávejte jinou jakoby visící ve vzduchu! Dosáhnete-li dohody a budete-li bohabojní – vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný. (an-Nisá, 4:129)

 

Abú Hurejra, Bůh s ním budiž spokojen, vyprávěl, že Posel Boží, mír a požehnání s ním řekl: "Přijměte ode mne doporučení, abyste ženám prokazovali dobro. Věru, žena je stvořena z žebra, a jeho největší zakřivení je jeho nejvyšší díl. Tak když se jej pokoušíš spravit, zlomíš ho a když jej ponecháš, zůstane křivé. Proto jedni druhým doporučujte, ať vůči ženám prokazují dobro."

Na tom je shoda.

Ve druhém podání stojí: "… žena je jako žebro, když jej budeš chtít spravit, zlomíš jej a když ho použiješ, bude ti ku prospěchu, i když je křivé."

Na něm je rovněž shoda.

Podle Muslimova podání:

"Žena jest věru stvořena ze žebra, nikdy nebude moci držet se určitým směrem (který ty chceš), tak když si vybereš žít s ní, zůstane taková. Když se jí budeš pokoušet spravit, zlomíš ji a její zlom je rozvod manželství."

 

Amr ibn al-Ahwás al-Džušení, Bůh s ním budiž spokojen, vyprávěl, že Posel Boží, mír a požehnání s ním, pronesl na Pouti na rozloučenou, poté co učinil vděk Bohu (vzpomínal Jej slovy al-hamdu lilláh – pozn.autora) a tesbíh (vzpomínal Jej slovy subhán Alláh – pozn. autora): "A chovejte se k ženám krásně, neboť ony jsou vám pouze svěřenkyněmi. Nic jiného od nich nemáte, pouze pokud otevřeně zcizoloží. Pokud tak učiní, opusťte je v posteli, udeřte je, jen tak abyste jim nijak neublížili, a pokud vám budou poslušny, pak si nevymýšlejte neoprávněné důvody, za které byste je trestali. Zajisté, vy máte nad vašimi ženami práva a ony mají práva nad vámi. Vaše právo je zakázat jim, aby dovolovaly vstup do vašich domů a sezení v nich s těmi, které vy si nepřejete a jejich právo je, abyste je dostatečně šatili a živili."

Sahíh dle Tirmizího, hasan dle Nasáího.

 

Abú Hurejra, nechť je s ním Bůh spokojen, vypověděl, že Posel Boží, mír a požehnání s ním, řekl: "Nejcelistvější je víra (ímán) je toho věřícího, který se nejlépe chová a nejlepší mezi vámi jsou ti, kteří jsou nejlepší vůči svým ženám."

Podle Tirmizího, hasan posílený na sahíh (jinými podáními)

 

Abdulláh bin Amr ibn al-Ás vypráví, že Posel Boží, mír a požehnání Boží s ním, řekl: "Tento svět je pouze dočasným užíváním a to nejlepší v něm je dobrá žena."

Sahíh podle Muslima.

 

Abú Hurejra, nechť je s ním Bůh spokojen, vyprávěl, že Posel Boží, mír a požehnání Boží s ním, řekl: "Když člověk pozve svou ženu do postele a ona to odmítne, a tak se on na ni rozhněvá, andělé jí klejí a proklínají ji až do svítání."

Všichni se na něm shodli.

 

Od Abú Hurejry, nechť je s ním Bůh spokojen, že posel Boží, mír a požehnání s ním, řekl: "Ženě není dovoleno postit se dobrovolný půst v přítomnosti svého muže bez jeho dovolení a ani jí nesmí nikoho pustit do domu, bez jeho svolení."

Na něm je shoda.

 

Od Ibn Omara, nechť je s ním Bůh spokojen, že Posel Boží, mír a požehnání s ním, řekl: "Vy všichni jste pastýři a každý pastýř bude zodpovědný za své stádo. Vládce je pastýřem, muž je pastýřem své rodiny, žena je pastýřkou domu svého muže a jeho dětí. Takto vy všichni jste pastýři a vy všichni jste zodpovědní za své stádo."

Na něm je shoda.

 

Od Umm Salamy, nechť je s ní Alláh spokojen, že Posel Boží, mír a požehnání s ním, řekl: "Kterákoli žena, když umře a její muž s ní bude spokojen, vejde do Ráje."

Hasan podle Tirmizího.

 

Usáma bin Zejd, nechť je s ním Bůh spokojen, vyprávěl, že Posel Boží, mír a požehnání s ním, řekl: "Nezanechal jsem za sebou těžší zkoušku pro muže nežli zkoušku se ženami."

 

Od Abú Hurejry, nechť je s ním Bůh spokojen, že Posel Boží, mír a požehnání Boží s ním, řekl: "Peníze, které utratíš na cestě Boží, peníze, které utratíš na vykoupení otroků, peníze, které rozdělíš mezi chudé a potřebné a peníze, které utratíš na svou rodinu; největší je odměna za ty peníze, které utratíš pro svou rodinu."

Toto jsou nejdůležitější zdroje vztahující se k problematice 34. verše súry an-Nisá´ (česky se jmenuje "Ženy" a je v pořadí čtvrtou súrou). A Alláh Všemohoucí nejlépe zná.